Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Cel puțin la nivel teoretic, secretul de serviciu nu este o clauză propriu-zisă de confidențialitate, așa cum este ea definită de legislația muncii.
Codul muncii tratează distinct secretul de serviciu și clauza de confidențialitate.

Secretul de serviciu este o obligație a salariatului, prevăzută la art. 39 alin. 2 lit. f. și vizează informații, date generale sau documente care nu sunt destinate publicității și nu pot fi divulgate, fiindcă ar prejudicia interesele profesionale ale angajatorului.
Toţi angajaţii sunt obligaţi să respecte secretul de serviciu.
Legea nu prevede expres obligația respectării secretului de serviciu și după încetarea contractului de muncă. Asta înseamnă că după încetarea contractului de muncă, angajatul nu mai are obligaţia păstrării secretului de serviciu.

Clauza de confidenţialitate, spre deosebire de secretul de serviciu, este aplicabilă doar anumitor angajați, și reprezintă o clauză asupra căreia părțile convin. Prin clauza de confidențialitate, angajatorul stabilește exclusiv acele informații și date cu caracter confidențial, care nu pot fi divulgate.
Clauza de confidențialitate este reglementată în mod distinct, în cuprinsul art. 26 din Codul muncii.
Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă dar şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.
Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.
Ca atare, clauza de confidențialitate și secretul de serviciu se completează din punct de vedere legislativ, fără a se include ori exclude reciproc.

Așadar, pentru o mai bună gestionare privind legislația muncii, angajatorului are libertatea dar și obligația stabilirii în mod expres a datelor și informațiilor care au caracter de secret de serviciu, și inserarea acestora în Regulamentul intern al organizației. Conținutul Regulamentului se aduce la cunoștința salariaților, care vor avea obligația generală de respectare a prevederilor respectivului regulamet, obligație ce poate fi stipulată în contractul individual de muncă al fiecărui angajat.
În cazul în care, prin natura activității desfășurate, un anumit salariat are acces la anumite informații, diferite de cele cuprinse în regulamentul intern ca secret de serviciu, acele informații vor fi introduse expres în contractul individual de muncă al salariatului, ca informații ce fac obiectul unei clauze de confidențialitate.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!