Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Conform Codului muncii, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
Prin excepţie de la această regulă, angajatorii pot angaja personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată (limitată), cu respectarea anumitor prevederi legale.

De ce sunt contractele cu durată determinată avantajoase pentru angajatori
Contractele ȋncheiate pe durată determinată sunt ȋn general avantajoase pentru angajatori, fiindcă, spre deosebire de contractele cu durată nedeterminată, acestea:
1. ȋncetează automat, de drept, la expirarea termenului pentru care s-au ȋncheiat.
Se evită astfel procesul complex al concedierii, și chiar acordarea de compensații salariale, ȋn cazul concedierii din motive ce nu țin de persoana salariatului. Angajatorul trebuie să emită ȋn scris, ȋn termen de 5 zile de la data expirării termenului, o decizie de ȋncetare, pe care o comunică angajaților ȋn cauză;
2. nu este nevoie de notificare – angajatorul nu are obligația de a-i notifica salariatului că termenul ȋncheiat prin contract    urmează să expir;
3. nu este necesară invocarea unui motiv de ȋncetare;
4. nu se acordă preaviz.

De ce sunt contractele cu durată determinată dezavantajoase pentru salariaţi
Contractul ȋncheiat pe durată determinată poate fi  dezavantajos pentru salariat deoarece:
1. la expirarea contractului, salariatul nu va putea beneficia de indemnizație de șomaj dacă a fost angajat pe o perioadă mai mică de 12 luni.
Potrivit Legii 76/2002, art. 34, beneficiază de indemnizație de somaj cei care au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni ȋn ultimele 24 de luni premergătoare datei ȋnregistrării cererii.
2. salariatul este ȋn dezavantaj și ȋn situația ȋn care contractul pe durată determinată cuprinde o clauză de neconcurență. Disproporția dintre durata contractului de muncă și durata clauzei de neconcurență, care se poate ȋntinde pe o perioadă de maximum 2 ani, constituie un dezavantaj pentru angajat, de aici și posibilitatea ca salariatul să încalce clauza de neconcurenţă cu fostul angajator este destul de mare.

 Limitări legale privind încheierea unui contract de muncă pe durată determinată
Contractul individual de muncă poate fi ȋncheiat pentru o perioadă limitată ȋn următoarele cazuri:
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.
Totodată, contractul de muncă cu timp parțial (part-time) poate fi ȋncheiat atȃt pe durată determinată cȃt și nedeterminată (art. 104, alin.1 din Codul Muncii).

Câte contracte de muncă pe durată determinată pot fi încheiate
Contractul pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.
Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.
Contractele individuale de muncă pe durată determinată, încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract pe durată determinată, sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. Ca urmare, pot fi ȋncheiate succesiv, ȋntre aceleași părți, 3 contracte pe durată determinată astfel:
1) primul 36 de luni
2) al doilea 12 luni
3) al treilea 12 luni

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!