Autor
Corina Mitrică
HR & Payroll Manager / accountess.ro

 

Obiectul contractului de drepturi de autor trebuie să corespundă următoarelor prevederi din Legea 8/1996:

CAPITOLUL III: Obiectul dreptului de autor
Art. 7. Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:
a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;
b) operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;
c) compoziţiile muzicale cu sau fără text;
d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;
e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;
f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
h) operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
i) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general.

Art. 8 Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, şi anume:
a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă intelectuală de creaţie;
b) culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii intelectuale.

Art. 9 Nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor următoarele:
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora;
c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;
d) mijloacele de plată;
e) ştirile şi informaţiile de presă;
f) simplele fapte şi date.

Pentru ca activitatea privind cesiunea drepturilor de autor să fie considerată activitate independentă este necesar ca cel puţin 4 din cele 7 criterii de mai jos să fie îndeplinite:
a) persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
b) persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
c) riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;
d) activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
e) activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
f) persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
g) persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii;

Tratamentul fiscal al veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală este următorul:
Impozit pe venit:

 1. Impozitul datorat va fi final şi se va determina prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net.
 2. Venitul net se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţa contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut (brut total de 41.600 lei, minus cota forfetară 40% = 24.960 lei).

Contribuţia de asigurări sociale:

 1. Condiţie de aplicare: dacă se estimează pentru anul curent realizarea de venituri nete (activităţi independente şi drepturi de autor) a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară – 24.960 lei.
 2. Baza de calcul o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară – 24.960 lei.
 3. Cota de contribuţie: 25% asupra bazei de calcul (minim 2.080 lei/lună*25%=520)
 4. Excepţii: persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, persoanele care au calitatea de pensionari, precum şi persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru veniturile din drepturi de autor.
 5. Declarare şi plată:
 • Beneficiarul de venit realizeză venituri nete anuale mai mari de 24.960 lei din colaborarea cu un plătitor de venit. În acest caz reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale în cota de 25% cade în sarcina plătitorului de venit. În contract se vor specifica baza lunară de calcul (nu mai puţin de 2.080 lei) şi tranşele în care aceasta se va achita.
 • Beneficiarul de venit realizează venituri nete anuale mai mari de 24.960 lei din colaborarea cu mai mulţi plătitori de venit, fără a depăşi plafonul anual de 24.960 lei din colaborarea cu unul dintre aceşti plătitori de venit. În acest caz beneficiarul de venit are obligaţia depunerii individuale a declaraţiei unice şi a plăţii contribuţiei de asigurări sociale.
 • Beneficiarul de venit realizează venituri nete anuale cumulate mai mici de 24.960 lei. În acest caz nici plătitorul de venit şi nici beneficiarul de venit nu au obligaţia declarării şi a plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

 1. Condiţie de aplicare: dacă se estimează pentru anul curent realizarea de venituri nete (activităţi independente, drepturi de autor, chirii, activitaăţi agricole, investiţii, venituri din alte surse) a caror valoare cumulata este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară – 24.960 lei.
 2. Baza de calcul lunară o reprezintă salariul minim brut pe ţară – 2.080 lei.
 3. Cota de contribuţie: 10% asupra bazei de calcul (2.080 lei/lună*10% = 208 lei).
 4. Excepţii: persoanele care au calitatea de pensionari, femeile însărcinate şi lăuzele, persoanele cu handicap, precum şi persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru veniturile din drepturi de autor.
 5. Declarare şi plată:
  • Beneficiarul de venit realizează venituri nete anuale mai mari de 24.960 lei din colaborarea cu un plătitor de venit. În acest caz reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cota de 10% cade în sarcina plătitorului de venit.
  • Beneficiarul de venit realizează venituri nete anuale mai mari de 24.960 lei din colaborarea cu mai mulţi plătitori de venit, fără a depăşi plafonul anual de 24.960 lei din colaborarea cu unul dintre aceşti plătitori de venit. În acest caz beneficiarul de venit are obligaţia depunerii individuale a declaraţiei unice şi a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
  • Beneficiarul de venit realizează venituri nete anuale cumulate mai mici de 24.960 lei. În acest caz nici plătitorul de venit şi nici beneficiarul de venit nu au obligaţia declarării şi a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.