Tulburările produse în ultima vreme de perspectiva modificărilor legislative aduse Codului Fiscal încep să se limpezească, odată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16, care intră în vigoare începând cu data de 18 Iulie 2022 și se aplică treptat – unele modificări intră în vigoare la data de 18 iulie 2022, iar altele începând cu data de 1 august 2022, respectiv 1 ianuarie 2023.

Modificările au fost publicate vineri 15 iulie 2022 în Monitorul Oficial. Mai jos am sintetizat pentru dumneavoastră cele mai importante prevederi, iar în acest INFO LEGISLATIV veți găsi mai multe detalii.

Principalele modificări aduse Codului Fiscal:

 1. Impozitul pe dividende 
 • Majoararea cotei de impozitare a dividendelor de la 5% la 8%, pentru veniturile din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023. Modificarea se aplică atât în cazul dividendelor distribuite/plătite între persoane juridice române, nerezidenților, cât și pentru cele către persoane fizice.
 • Important: pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, cota de impozitare aplicabilă este 5% iar termenul de declarare și plată a impozitului pe dividende este până la 25 ianaurie inclusiv a anului următor distribuirii.
 1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – modificări aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023
 • Diminuarea plafonului veniturilor realizate privind aplicarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor la 500.000 EUR,  față de 1.000.000 EUR cât este în prezent.
 • Reintroducerea condiției privind realizarea de venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale. Mai concret, se limitează la 20% obținerea de venituri din consultanță și management.
 • Microîntreprinderea trebuie sa aibă cel puțin un salariat.
 • Introducerea condiției ca entitatea sa aibă acționari/asociați care dețin tituluri de participare la  cel mult trei microîntreprinderi, în cazul asociațiilor/actionarilor cu detinere de peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea acestei condiţii.
 • Începând cu 1 ianuarie 2023 sistemul devine unul opțional, nemaifiind obligatoriu așa cum este în prezent.
 • Eliminarea posibilității de a opta pentru aplicarea sistemului de impozit pe profit în cazul microîntreprinderilor care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și cel puțin 2 salariați.
 • Începând cu 1 ianuarie 2023 cota unică de impozitare fiind de 1%, iar cota de 3% fiind eliminată din anul 2023.
 1. Impozitul specific
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Prin urmare, contribuabilii care desfășoară activități în domeniul HORECA, vor mai putea aplica impozitul specific până la data de 31 decembrie 2022.
 • Iar începând cu anul 2023 companiile cu activități în domeniile HORECA pot opta pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor sau pentru plata impozitului pe profit.
 1. Impozitul pe profit
 • Începând cu 1 ianuarie 2023 se extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului investit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție, procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare.
 1. Impunerea PFA pe baza normei de venit
 • Începând cu 1 ianuarie 2023 plafonul stabilit pentru contribuabilii care obțin venituri din activități independente și pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit este de 25.000 euro, față de 100.000 euro cât este în prezent.
 1. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal (Venituri din chirii)
 • Începând cu 1 ianuarie 2023 a fost eliminată deducerea cotei forfetare de 40% din venitul brut, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală.
 • De asmenea, revine obligatia de inregistrare a contractele de închiriere încheiate cu 1 ianuarie 2023 de către persoanele fizice la autoritatea fiscală, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia.
 1. Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc
 • Începând cu 1 august 2022 pentru veniturile plătite din jocurile de noroc, impozitul datoratse va determina la fiecare plată, prin aplicarea unui anumit barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.
 1. Impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 • Începând cu 1 ianuarie 2023 se elimină plafonul neimpozabil de 450.000 lei reprezentând deducerea din valoarea tranzacției la stabilirea venitului impozabil.
 • Astfel, contribuabilii care obțin venituri din vânzarea de imobile din patrimoniul personal datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:
 • 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
 • 1% pentru imobilele descrise mai sus, deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.
 1. Impozitul pe veniturile din salarii
  • Beneficii impozabile – începând cu veniturile aferente lunii Ianuarie 2023, se introduce un plafon lunar de venit neimpozabil în limita a 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pentru anumite categorii de beneficii salariale.
  • Deducerea personală – se modifică modalitatea de aplicare a deducerii personale începând cu 1 ianuarie 2023.
  • Contractul de muncă cu timp parțial – modificări aplicabile începând cu 1 auagust 2022.
  • Scutiri impozit venit construcții – modificări aplicabile cu 18.07.2022
  • Scutiri impozit pe venit agricultură – modificări aplicabile cu 18.07.2022
  • Introducerea unor categorii de venituri neimpozabile începând cu data de 01 august 2022
  • Se abrogă scutirea la plata impozitului pe venit pentru angajații sezonieri din HORECA –  modificare aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2023
 1. Modificări privind contribuțiile sociale – aplicabile cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023
  • Contribuția de asigurări sociale (CAS)- în cotă de 25%
 • Pentru veniturile din activităţi independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri baza anuală de calcul a CAS va fi venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât: 
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară.
  • Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) – în cota de 10%
 • Pentru veniturile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții , veniturile din alte surse, etc. (venituri definite la art. 155 alin. 1 lit. b)- h)), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, baza de calcul a CASS va fi:  
 • nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară.
 1. Taxa pe valoarea adăugată
  • Majorarea cotei de TVA de la 5% la 9% începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru:
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99;
 • livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  • Noi reglementări privind vânzarea de locuințe sociale către persoane fizice cu cota de 5% începând cu 01.01.2023:
 • Începând cu 1 ianuarie 2023 se elimină prevederea potrivit căreia vânzările de locuințe sociale către persoane fizice a căror valoarea care se situează între 450.001 lei și  700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, se realiză cu cota redusă de 5%.
 • Noutate: Începând cu data de 1 ianuarie 2023 plafonul valoric maxim prevăzut pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale către persoane fizice este de până la 600.000 lei, cu aplicarea cotei reduse de 5%.
 • Reguli tranzitorii prevăzute în anul 2023, pentru vânzarea de locuințe sociale către persoane fizice cu cota redusă de 5% – regăsiți în materialul atașat.
 1. Modificări ȋn domeniul taxelor și impozitelor locale

Ordonanța modifică semnificativ modul de calcul al impozitului pe clădiri începând cu 1 ianuarie 2023.

 • Începând cu 1 ianuarie 2023 se elimină noțiunea de clădire cu destinație mixtă. Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii.
 • Nu mai există diferențe între cotele de impozit pe clădiri datorate de către persoanele fizice și juridice pentru același tip de clădire rezidențială sau nerezidențială.
 • Impozitarea clădirilor rezidențiale
 • Începând cu 1 ianuarie 2023, în cazul clădirilor rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii.

În prezent, cota de impozitare este cuprinsă între 0.08%-0.2% aplicată asupra valorii impozabile a clădirii, atât în cazul persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

 • Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
 • Impozitarea clădirilor nerezidențiale
 • Începând cu 1 ianuarie 2023, în cazul clădirilor nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii.

În prezent cota de impozitare pentru:

 • persoanele fizice este cuprinsă între 0.2%-1.3% asupra valorii care poate fi: valoarea din raportul de evaluare, valoarea din contractul de vânzare cumpărare – în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani, etc..
 • persoanele juridice este cuprinsă între 0.2% – 1.3% inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
 • Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
 • Regulile privind calculul impozitului/taxei pe clădiri începând cu 1 ianuarie 2023 sunt evidențiate în documentul detaliat de la începutul articolului.

 

Alte modificări legislative

 1. Modificări aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • începând cu 1 ianuarie 2023, se modifică pragul cifrei de afaceri, de la 50.000 euro la 10.000 euro în echivalent lei, pentru obligația operatorilor economici de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite.
Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.