Dacă deţineţi o firmă a cărei activitate doriţi să o întrerupeţi temporar, trebuie să depuneţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde firma îşi are sediul social, o serie de documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni.

Pentru suspendarea activităţii pornim de la următoarele reguli:

 • Suspendarea se poate face pentru o perioadă de maxim 3 ani, putând fi urmată de încă o suspendare pentru încă 3 ani, fără a relua activitatea. Pentru intrarea în cea de-a doua etapă de suspendare, trebuie îndeplinite aceleaşi formalităţi la Registrul comerţului.
 • Suspendarea fără regim derogatoriu, presupune întreruperea activităţii păstrând obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale şi a raportărilor financiare.
 • Suspendarea cu regim derogatoriu, presupune întreruperea activităţii fără a avea obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale ce generează obligaţii de plată însă cu obligaţia depunerii bilanţurilor şi declaraţiilor informative (dacă va fi cazul).
 • Reluarea activităţii poate fi efectuată oricând.

 

Ce presupun ambele tipuri de suspendare:

Suspendarea fără regim derogatoriu:

 • Societatea nu va mai putea emite facturi şi deduce costuri DAR pot fi înregistrate facturi de la furnizori, comisioane bancare sau alte costuri legate de administrarea societăţii; în acest fel se păstrează relaţia contractuală cu furnizorii societăţii, neexistând obligaţia sistării contractelor;
 • Societatea trebuie să înceteze contractele de munca active la momentul declansării suspendării;
 • Societatea poate plăti dividende asociaţilor pe perioada suspendării;
 • Mijloacele fixe încă neamortizate la momentul suspendării nu vor mai fi amortizate pe perioada suspendării;
 • Societatea îşi menţine obligaţia de a depune declaraţii fiscale.

 

Suspendarea cu regim derogatoriu:

 • Societatea nu are dreptul să desfăşoare niciun fel de activitate comercială;
 • Societatea trebuie să sisteze toate contractele cu furnizorii săi, inclusiv furnizorii de servicii bancare (închiderea conturilor);
 • Societatea trebuie să înceteze contractele de muncă active la momentul declanşării suspendării cu regim derogatoriu;
 • Societatea nu poate achita dividende asociaţilor pe perioada suspendării;
 • Mijloacele fixe încă neamortizate la momentul suspendării nu vor mai fi amortizate pe perioada suspendării;
 • Societatea nu mai are obligaţia de a depune declaraţii fiscale cu excepţia situaţiilor financiare anuale şi a unor eventuale declaraţii informative.

 

Din punct de vedere al codului TVA, în urma rescrierii Codului fiscal a fost abrogat articolul prin care societatea îşi pierdea calitatea de plătitor TVA la momentul suspendării temporare a activităţii.
Cu toate acestea, suspendarea codului TVA intervine, conform legii, la momentul depunerii deconturilor TVA fără operaţiuni timp de 6 luni. În acest sens suspendarea fără regim derogatoriu (desigur, cu păstrarea relaţiilor contractuale existente cu furnizorii curenţi) nu implică şi pierderea codului TVA întrucât sunt desfăşurate operaţiuni, însă fără deducerea costurilor respectiv a taxei. Tot in baza aceleiaşi reguli, suspendarea cu regim derogatoriu ar conduce la pierderea codului TVA având în vedere interzicerea desfăşurării oricărui tip de operaţiune economică.

Un alt aspect important privind suspendarea activităţii (indiferent de modul pentru care se optează) este ajustarea TVA dedusă pentru bunurile de capital achiziţionate după cum urmează:

 • în ultimii 20 de ani (de la momentul declanşării suspendării) pentru imobile sau modernizarea unui imobil;
 • în ultimii 5 ani pentru restul mijloacelor fixe utilizate de societate;

Această ajustare de TVA presupune diminuarea TVA dedusă la achiziţia mijloacelor fixe respective pentru valoarea rămasă de amortizat la momentul iniţierii suspendării activităţii.

 

Procedura de iniţiere a suspendării temporare a activităţii presupune 2 etape: 

Prima etapă: Înregistrarea modificării la Registrul Comerţului. De această etapă se va ocupa un avocat.
În primul rând se va completa şi depune o cerere de înregistrare prin care se solicită înregistrarea menţiunii privind suspendarea temporară a activităţii firmei, împreună cu o declaraţie-tip pe proprie răspundere din care va rezulta faptul că persoana juridică nu va desfaşura activităţi la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora pe o perioadă de maxim 3 ani.

Alte documente obligatorii pentru înregistrarea întreruperii activităţii temporare a firmei sunt:

 • hotărârea adunării generale a asociaţilor sau decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii, prin care va fi specificată durata suspendării, precum şi momentul reluării activităţii;
 • certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;
 • dovezile privind plata taxei/tarifului, conform prevederilor legale în vigoare;
 • dacă este cazul, împuternicire în formă autentică, avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Lista de documente expuse mai sus nu este exhaustivă, are doar titlu informativ.  ONRC are un serviciu de asistenţă şi îndrumare (contra cost) privind formalităţile legale, completarea şi redactarea corectă a documentelor necesare. 

A doua etapă: presupune declararea la ANAF a suspendării activităţii. De acest aspect se ocupă respnsabilul de contabilitatea companiei, după emiterea Hotărării privind suspendarea activităţii societăţii comerciale de către Registrul Comerţului.

 Din punct de vedere al lichidării societăţii, procesul presupune următoarele:

 • Sistarea oricărei activităţi comerciale;
 • Încheierea tuturor contractelor cu partenerii (clienţi/furnizori);
 • Achitarea integrală a datoriilor către furnizori, personal, bugetul statului, etc;
 • Stabilirea rezultatului lichidării;

Acest ultim punct este cel mai important din întregul proces de lichidare întrucât la acest moment se stabilesc sumele revenite asociaţilor în urma lichidării societăţii. De asemenea se stabileşte un profit din lichidare şi implicit valoarea impozitului datorat.
În situaţia disponibilului rămas, recomandat este ca acesta să fie acordat ca dividend (după caz) şi nu transferat ca venit din licidarea societăţii. Cota de impozit pe câstigul din lichidare este de 10%, spre deosebire de 5% pentru impozitul pe dividende.

Lichidarea voluntară a societăţii se realizează în trei etape:
Prima etapă: Dizolvarea societăţii la ONRC. Acest pas se realizează prin depunerea documentaţiei specifice la Registrul Comerţului, fiind urmat de o perioadă de 30 de zile de opozabilitate din partea terţilor. Acest pas se realizează prin intermediul unui avocat.

A doua etapă: presupune lichidarea efectivă a societăţii prin întocmirea bilanţului de lichidare şi implicit a tuturor calculelor prezentate succint mai sus. Această etapă presupune şi depunerea documentaţiei necesare la ANAF precum şi eliberarea de la autorităţi a documentelor care atestă achitarea integrală a datoriilor către bugetul de stat.

A treia etapă: este reprezentată de radierea societăţii şi este efectuată de ANAF. Ulterior acestei etape societatea comercială încetează să mai existe.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!