Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

Proiectul Ordin a fost publicat ieri, 17.09.2018 în Monitorul Oficial.
Ordinul nr. 3067/2018  prevede completarea unor reglementări contabile cu privire la repartizarea trimestrială a profitului pe DIVIDENDE în cursul exercițiului financiar.

Prin Legea 163/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 595/12.07.2018 entitățile pot opta să repartizeze trimestrial profitul pe DIVIDENDE către acționari sau asociați în cursul exercitiului financiar, ținându-se cont de limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare.

Astfel, entitățile care optează pentru distribuirea trimestrială de dividende trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

  • Au obligația să întocmească situații financiare interimare.
  • Dividendele se vor distribui asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social varsat, pe baza situațiilor financiare interimare. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial, în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților.
  • Regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului se vor face prin situațiile financiare anuale. Dividendele repartizate și plătite în plus în exercițiul financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului încheiat. În caz contrar societatea datorează după acest termen dobândă penalizatoare calculată conform OG nr. 13/2011 art. 3, dacă în actul constitutiv sau prin Hotărârea AGA de aprobare a situațiilor financiare încheiate nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
  • În cazul distribuirii parțiale a dividendelor între asociați în cursul anului financiar, acestea se vor evidenția separat în situațiile financiare anuale și se vor regulariza diferențele rezultate.
  • Situațiile financiare interimare întocmite sunt supuse auditului – în situația în care entitatea are obligația auditării statutare a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.

Ce reprezintă situaţiile financiare interimare
Situaţiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.
Situaţiile financiare interimare cuprind:
• Bilanț
• Contul de Profit și Pierdere
• Sunt însoţite de politicile contabile semnificative
Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări contabile.

Termen de depunere
Conform Ordinului 3067/2018 situațiile financiare interimare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 30 zile de la aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților.

Aşadar, după închiderea lunii septembrie 2018 pot fi distribuite dividende asociaților din profitului anului 2018, urmând ca în 30 de zile de la aprobarea Adunării Generale a Asociaților să se depună și situațiile financiare interimare.
Citeşte mai mult despre acest subiect

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!