Autor
Dragomir Gabriela
accountess.ro

 

Legea care permite distribuirea şi plata trimestrială a dividendelor din profitul anului curent a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 595/12.07.2018.

 

Entitățile care optează pentru distribuirea trimestrială de dividende trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

  • Au obligația să întocmească situații financiare interimare.
  • Dividendele se vor distribui asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social varsat, pe baza situațiilor financiare interimare.
    Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial, în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților.
  • Regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului se vor face prin situațiile financiare anuale. Dividendele repartizate și plătite în plus în exercițiul financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului încheiat. În caz contrar societatea datorează după acest termen dobândă penalizatoare calculată conform OG nr. 13/2011 art. 3, dacă în actul constitutiv sau prin Hotărârea AGA de aprobare a situațiilor financiare încheiate nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
  • În cazul distribuirii parțiale a dividendelor între asociați în cursul anului financiar, acestea se vor evidenția separat în situațiile financiare anuale și se vor regulariza diferențele rezultate.
  • Situațiile financiare interimare întocmite sunt supuse auditului – în situația în care entitatea are obligația auditării statutare a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.

Citeste mai mult…

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!