Codul Fiscal a suferit modificări importante care vor schimba regulile jocului pentru toți oamenii de afaceri, indiferent de industria de care aparțin. Sunt modificări fiscale care au impact major pentru companii mici, medii și mari, iar în randurile următoare ne-am propus să oferim câteva dintre acestea.

 

Iată câteva dintre cele mai importante 32 de modificări aduse Codului Fiscal, cu impact în 2024:

 

 1. S-a introdus cota de 3% suplimentar faţă de cota de 1%, în funcție de veniturile realizate și de natura activităților desfășurate:

 

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activități economice încadrate în anumite coduri CAEN din industriile IT, HORECA, unele activități juridice și activități de asistență medicală/stomatologică, etc.

b) 3%, pentru microîntreprinderile care:

 • realizează venituri peste 60.000 euro; sau
 • desfășoară activități, principale sau secundare, încadrate în anumite coduri CAEN din industria IT, HORECA, activități juridice și activități de asistență medicală/stomatologică, etc.

 

Cotele de impozitare menționate mai sus, aplicabile veniturilor microîntreprinderilor, au ca termen inițial de reglementare data de 1 ianuarie 2024.

 

 1. S-a redus numărul microîntreprinderilor la care acţionarii/ asociaţii pot deține o participație de peste 25%, de la 3 la 1 microintreprindere.

 

În concluzie, o persoană poate deţine mai mult de 25% din părţile sociale numai într-o singură microîntreprindere, față de 3 microîntreprinderi cum era anterior.

Important de reținut: Începând cu data de 1 ianuarie 2024 o entitate poate aplica regimul de impozitare pe veniturile microintreprinderii dacă are asociaţi/acţionari care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din părţile sociale la o singură persoană juridică română stabilită de către asociați/acționari să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

 

 1. S-a instituit condiția legată de obligația depunerii la termen a situațiilor financiare anuale pentru încadrarea în sistemul fiscal al microîntreprinderilor, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

 

 1. S-a introdus noţiunea de întreprindere legată la verificarea plafonului de 500.000 EUR, venituri realizate – începând cu 1 ianuarie 2024.

Plafonul de de 500.000 EUR  se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

 

 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2024, s-a abrogat excepția potrivit căreia firmele din HoReCa aveau posibilitatea să se încadreze la regimul de microîntreprindere fără să respecte o serie de condiţii stabilite în acest sens (restricţii legate de plafonul de 500.000 EUR, salariat, consultanta, fără să ţină cont de condiţia de deţinere de părţi sociale de către acţionari la cel mult 3 microintreprinderi, etc.)

 

Astfel, din 1 ianuarie 2024, se propune ca aceste persoane juridice române din HoReCa să aplice regulile generale ale sistemului de impunere pentru microîntreprinderi, inclusiv în ceea ce privește verificarea condițiilor de încadrare sau de ieșire din sistemul de impunere pentru microîntreprinderi.

Important de reținut: Microîntreprinderile care au desfășurat, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, activități din domeniul HoReCa (CAEN: 5510, 5520 , 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 ) aplică condiția de a nu mai fi fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal 2024.

Prin urmare, începând cu anul 2024 companiile din domeniul HoReCa pot fi o singură dată microîntreprinderi cu aplicarea regimului impozit pe venit.

 

 1. Avem noi reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului – începând cu 1 ianuarie 2024.

 

 • În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia de salariat și/sau nu a depus în termen situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent anului fiscal respectiv, microîntreprinderea datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită oricare dintre aceste condiţii.
 • Suplimentar, față de regulile generale, microîntreprinderea verifică, în cursul anului, şi limita fiscală privitoare la plafonul de 500.000 EUR luând în calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile întreprinderilor legate.
 • În situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la alte microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies de sub regimul micro și care urmează să aplice regimul impozit pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia de deținere a unei singure microîntreprinderi să fie îndeplinită. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent.

 

 1. Se elimină dreptul microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult (în limita a 20% din impozitul pe venit datorat) precum şi acordarea de burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul prefoseional-dual.

 

Astfel că sumele sponzorizate începând cu data de 01.01.2024 nu vor mai fi considerate credit fiscal şi nu vor mai putea fi scăzute din impozitul pe venit datorat în limita a 20%.

 

 1. Se elimină deducerea fiscale din impozitul pe venit a costului de achiziţie privind aparatele de marcat electronice fiscale.

 

Aceste costuri nu mai sunt considerate credit fiscal şi nu vor mai diminua impozitul pe venit de plată începând cu data de 01.01.2024.

 

Important:  Anul fiscal 2023 este ultimul an fiscal în care sumele RĂMASE DE REPORTAT (cele din anii trecuţi) reprezentând:

 • sponsorizări/burse acordate,
 • achiziția de aparate de case de marcat electronice fiscale,

se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

 

 1. Începând cu anul 2024 microîntreprinderile NU mai pot redirecţiona din impozitul pe venit diferenţa de sponsorizarea rămasă neutilizată la finalul anului, potrivit limitelor stabilite de lege, în termenul de de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei de impozit aferent trimestrului IV.

 

10. Se elimină dreptul microîntreprinderilor de a înregistra cheltuieli privind bunuri, mijloace financiare şi servicii acordate UNICEF (Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii).

 

11. Introducerea unui nou impozit pentru firmele plătitoare de impozit pe profit şi anume, impozitul minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) în procent 1% .

Impozitul minim pe Cifra de Afaceri se datorează de către companiile care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, și care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri, sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

 

12. Se elimină majorarea cu 10% din punct de vedere fiscal a costurilor aferente cheltuielilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei NR. 114/1996.

 

13. Se limitează la 50% deductibilitatea costurilor aferente cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția contribuabilului în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop.

 

14. Se introduce limitarea la 50% din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu social achiziționat de către contribuabil în clădiri de locuințe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidențiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice.

 

În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acţionari sau asociaţi, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate în favoarea acestora, potrivit prevederilor alin. (4) lit. d), fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.

 

15. Se instituie reducerea perioadei de recuperare din profiturile impozabile obținute a pierderilor fiscale, de la 7 ani consecutivi la 5 ani consecutivi, începând cu cea stabilită în anul 2024, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2024, în limita a 70% din profiturile impozabile respective.

Pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2024, respectiv cea realizată începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute , în limita a 70% inclusiv, în următorii 5 ani consecutivi.

Atenţie: pierderile fiscale anuale înregistrate până la 31 decembrie 2023 se vor recupera din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, în limita a 70% din profiturile impozabile respective.

 

16. Companiile au dreptul de a DEDUCE, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro calulat la cursul BNR valabil pentru ultima zi a trimestrului /anului fiscal, după caz.

Plafonul deductibil, menţionat mai sus, se modifică după cum urmează:

 • Pentru costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții/operațiuni care nu finanțează achiziția/producția imobilizărilor în curs de execuție/activelor stabilite potrivit art. 181 alin. (3) și (12), respectiv art. 183 alin. (2) și (9), și care sunt efectuate cu persoane afiliate, definite potrivit art. 7 pct. 26, se instituie deducere, într-o perioadă fiscală, până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

Pentru costurile totale excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții/operațiuni efectuate atât cu persoanele afiliate respective, cât și cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse într-o perioadă fiscală, nu pot depăși plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

 

17. Se reduce de la 7 ani la 5 ani a perioadei în care se recuperează pierderea fiscală înregistrată în cazul veniturilor/câștigurilor realizate din:

 • activități independente,
 • din drepturi de proprietate intelectuală,
 • și din activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net anual impozabil se determină în sistem real, respectiv câștiguri nete anuale din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din câștiguri din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii.

 

18. Începând cu anul 2024 , se elimină redirecţionarea unor sume reprezentând până la 3.5% din impozitul stabilit datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, în cazul:

 • Veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală
 • Veniturilor obținute din România sau din străinătate, din activități independente/activități agricole, din cedarea folosinței bunurilor, din pensii.

 

 

19. Venituri obținute din cedarea folosinței bunurilor – modificări aplicabile cu 01.01.2024

 • Se reintroduce cota de cheltuieli forfetară, de 20% din venitul brut, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor , altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.
 • Se instituie aplicarea reținerii la sursă a impozitului pe venit în toate situațiile în care există un plătitor, persoană juridică sau altă entitate care are obligația de a conduce evidență contabilă,
 • Venitul net din cedarea folosinței bunurilor, altul decât venitul din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, se stabilește la fiecare plată, de către plătitorii de venit, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia.
 • Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul corespunzător sumelor plătite.
 • Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri, la momentul plății veniturilor.
 • Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

 

20. Venituri din salarii – modificări aplicabile cu 01.01.2024

 • Se menţine până la 31 decembrie 2024 facilitatea aplicată salariului minim brut pe ţara garantat în plata de a nu se datora impozit pe venit și contribuțiisociale obligatorii pentru suma de 200 ron pe lună, cu condiţia ca venitul brut să nu depășească 4.000 lei inclusiv.
 • Devin venituri impozabile pentru care se aplică impozit pe venit şi contribuţii sociale, sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă.
 • Se modifică plafoanele până la care anumite beneficii erau considerate neimpozabile şi neincluse în baza de calcul a contribuţiilor sociale, respectiv:- Plafonul pentru abonamentele care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, scade de la 400 euro anual la 100 euro anual .

Abonamentul vizează servicii furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea să, indiferent de numărul de persoane.

Se introduce contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile aferente indemnizatiilor de incapacitate temporară de muncă (concedii medicale) cu excepţia concediilor medicale acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Valoarea contribuţiei este de 10% aplicată la indemnizaţia lunară brută.

 

21. Tichete de masă și vouchere de vacanță acordate de angajatori propriilor angajați începând cu 01 ianuarie 2024 – se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) in procent de 10% .

 

22. Începând cu data de 1 octombrie 2024, se aplică sancţiuni pentru operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, dacă acestea nu au fost dotate cu aparate de marcat electronice fiscale.

De asemenea, se clarifică faptul că, în cazul operatorilor economici care desfășoară și alte activități pentru care legea prevede obligativitatea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, măsura se aplică exlusiv pentru activitatea de livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede.

 

23. Se majorează plafonul privind plățile din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare (de la 1.000 lei/zi/persoană). Această modificare a fost necesară în vederea corelării cu prevederile art. 3 alin.(4), în cazul plăților din avansuri spre decontare.

 

24. Se stabileşte un plafon diferenţiat în cazul magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor și hipermagazinelor, astfel că sumele în numerar aflate în casieria acestora nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei.

Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.

 

Atenţie: pentru celelalte categorii de entităţi, limitarea soldului în casierie nu poate depăşi la sfârșitul fiecărei zile plafonul de 50.000 lei (modificare introdusă prin Legea nr. 296/2023).

 

25. Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele juridice (inclusiv PFA, ÎI, IF) şi persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană. Noutatea constă în eliminarea din această prevedere a operaţiunilor de primiri sau restituiri de împrumuturi şi alte finanţări.

 

26. Împrumuturile şi restituirile de împrumuturi efectuate între persoane juridice si fizice (în calitate de asociați/ acționari/ administratori/ persoane fizice/ alți creditori) prin numerar sunt interzise începând cu data de 11 Noiembrie 2023. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează contravenţional cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, dar nu mai puțin de 500 lei.

 

27. Persoanele fizice care au realizat în cursul anului 2023 venituri din categoriile:

– venituri din activități independente,

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70;

– venituri din asocierea cu o persoană juridică;

– venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;

– venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;

– venituri din investiții (dividende, dobânzi, venituri din lichidarea unei PJ, etc), definite conform art. 91;

– venituri din alte surse, definite conform art. 114.

 

În vederea stabilirii contribuției CAS, respectiv a CASS datorate pentru anul 2023, prin declarația unică (capitolul 1) şi pentru care termenul de depunere este până la data de 25 mai 2024, inclusiv, prin derogare de la celelalte prevederi din codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2023, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, se utilizează nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată de 3.000 lei .

 

28. Persoanele fizice care în cursul anului 2023 au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri, cu contribuabili persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, au obligația depunerii declarației unice pentru definitivarea contribuţiei la CAS şi CASS (capitolul 1), pentru care termenul de depunere este până la data de 25 mai 2024, inclusiv, în situația în care plătitorii de venituri la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale precum și la determinarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, au utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe țară decât cel de 3.000 lei (salariu în vigoare la data de 31.12.2023 pentru stabilirea contribuţiilor la CAS şi CASS).

 

29. Diurna – sunt aduse clarificări asupra modului de calcul al plafonului lunar neimpozabil de 3 salarii/remunerații (aplicabile cu 15 decembrie 2023- data publicării în MO a ordonanţei)

Indemnizaţiile de deplasare și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității, reprezintă venituri impozabile pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

 1. în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii/remunerații prevăzute în raportul juridic;
 2. în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii/remunerații prevăzute în raportul juridic.

 

Astfel, plafonul aferent valorii a 3 salarii/remunerații se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportare la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Plafonul lunar astfel determinat, se utilizează și la stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale, al bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate și al bazei de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă.

 

30. Modificări aduse ONG-urilor (asociaţii, fundaţii, unităţi de cult)

 • Introducerea unei obligaţii de raportare suplimentară pentru ONG-urile care recepționează sponsorizări, subvenţii precum şi alte forme similare de finanţare peste o anumită sumă.
 • Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exercițiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum și alte forme similare de finanțare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, întocmesc o declarație care însoțește situațiile  financiare anuale şi evidențiază sumele astfel primite, respectiv utilizate.

 

Atenţie: Noile prevederi se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023.

 

31. IMPOZITUL SPECIAL PE BUNURILE IMOBILE ŞI MOBILE DE VALOARE MARE – 1 ianuarie 2024

Impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, se datoreza de următoarele persoane:

 • persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România dacă valoarea impozabilă a clădirii, depășește 2.500.000 lei;
 • persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Atenţie: Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

 

Cotele de impozitare aplicabile sunt:

 • cota de 0.3% – la proprietăților deţinute de persoanele fizice, calculată la diferenţa dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei.
 • cota de 0.3% – în cazul autoturismelor, calculată la diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

 

32. Impozitarea cu 70% a veniturilor a căror sursă nu a fost identificată – 1 iulie 2024

Orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate Organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor prin decizie de impunere

Această sinteză a modificărilor cu impact pentru companii în 2024 reprezintă doar începutul. Mai sunt și alte schimbări de care vom ține cont pentru ca anul acesta să fie unul cât mai profitabil și cu stabilitate sporită pentru toți clienții noștri.

Pentru detalierea aspectelor de mai sus, precum și pentru clarificarea manierei în care modificările aduse Codului Fiscal îți pot impact business-ul, te invităm să ne lași un mesaj în pagina de contact și un consultant Accountess va reveni către tine în cel mai scurt timp pentru a-ți propune soluțiile noastre.

De asemenea, te invităm să ne urmărești pe Linkedin și pe Facebook.

 

Lina Suditu

Autor: Lina Suditu

SENIOR CONSULTANT ACCOUNTESS