Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Obligațiile administratorului unei societăți comerciale sunt în principal reglementate de Legea 31/1990 a societăților, modificată și completată de alte acte normative. Potrivit legii, administratorii au obligația de a gestiona (administra) activitatea societății, de a îndeplini toate operațiunile necesare, exceptând limitările stabilite prin actul constitutiv.
Conform art.73, alin.1, administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b) existenţa reală a dividendelor plătite;
c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor societăţii, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată.

În cazul societăţilor cu răspundere limitată (SRL), potrivit art. 198 alin. 1, administratorii au obligația de a întocmi un registru al asociaţilor, care să cuprindă informații referitoare la:
– numele şi prenumele,
– denumirea,
– domiciliul sau sediul fiecărui asociat,
– partea acestuia din capitalul social,
– transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

Administratorii răspund personal şi solidar pentru orice daună cauzată prin nerespectarea întocmirii (ținerii) unui registru al asociaților. Registrul poate fi verificat de asociați și creditori.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!