Începând cu anul 2019, contribuabilii au la dispoziţie şi o procedură simplificată prin care pot obţine codul de TVA în aceeaşi zi cu depunerea solicitării, analiza de risc derulată de către autoritatea fiscală fiind făcută ulterior acordării codului, nu anterior.

Înregistrarea în scopuri de TVA prin metoda simplificată, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, poate fi efectuată doar cu respectarea următoarelor condiţii, fără a atrage răspunderea penală sau încadrarea în lista contribuabililor cu risc crescut:

1. Sediul social nu poate fi la avocat
2. Doar administratorii şi asociaţii pot fi persoane împuternicite pentru a desfăşura operaţiuni pe conturile societăţii
3. Asociaţii şi administratorii nu dețin și nu au deținut calitatea de administrator, asociat, acţionar, titular sau membru la:
o mai mult de o persoană impozabilă la care a fost finalizată procedura insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați, ale cărei obligații fiscale principale restante, la data încheierii procedurii, sunt mai mari de 50.000 lei
o societăţi declarate inactive în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi fără a fi reactivate
o societăţi la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA în ultimii 5 ani încheiaţi
o suma totală a obligaţiilor restante nu este mai mare de 50.000 lei
4. Asociaţii şi administratorii nu au înscrise în cazierul fiscal menţiuni şi fapte de natura celor prevăzute de declaraţia pe propria răspundere.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, contribuabilii trebuie să urmeze procedura clasică de înregistrare în scopuri de TVA, procedura mai birocratica şi de mai mare durată.

În caz contrar, pe lângă consecințele de natură penală, falsul în declarații atrage încadrarea persoanei fizice/juridice în categoria de risc ridicat, în contextul evaluării riscului fiscal al persoanelor impozabile la care aceasta deține calitatea de administrator, asociat/acționar.

Dacă se optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA prin parcurgerea procedurii clasice, analiza de risc va fi făcută anterior acordării codului.
Documentația solicitată în cazul procedurii clasice este mai stufoasă si presupune documentarea intenţiei de a desfășura activităţi economice taxabile. Așadar vă vor fi solicitate documente precum:
– Contracte individuale de muncă ale salariaților companiei
– Contracte încheiate cu partenerii de afaceri (furnizori şi clienţi)
– Plan de afaceri
– Şi orice alte documente relevante în procesul de analiză.

Contribuabilul, prin reprezentantul său legal, va fi invitatat pentru susţinerea unui interviu în fata inspectorilor ANAF. Interviul va fi susţinut fără suportul unui consultant fiscal sau legal şi priveşte intenţia şi capacitatea companiei de a derula activităţi economice în condiţii de continuitate.

www.accountess.ro

Ana Cernescu

Managing partner