Potrivit Ordinului nr. 58/2021 au fost aprobate normele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici aferente exercițiului financiar 2020.

Astfel, sintetizăm mai jos câteva aspecte importante ce trebuie avute în vedere la întocmirea situațiilor financiare anuale.

Pe site-ul ANAF găsiți publicate formate electronice ale Situațiilor Financiare anuale la 31.12.2020, după cum urmează:

PDF-ul inteligent valabil pentru ONG-uri îl puteți descărca de la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1014_15_2020.html

PDF-ul inteligent valabil pentru SRL-uri îl puteți descărca de la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1002_5_2020.html

Pentru întocmirea situațiilor financiare la SRL-uri puteți utiliza exportul în formularul de bilanț la 31 decembrie 2020 cu ajutorul softului: meniul contabilitate_export date în bilanț, urmată de verificarea transpunerii informațiilor în formularul de bilanț.

 

Situațiile financiare anuale întocmite de SRL-uri

Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 trebuie să aveți în vedere încadrarea entității în funcție de criteriile de mărime menționate mai jos, încadrare ce se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent.

 • Microentitate, entitatile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
 1. a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10,

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

 • bilanţ prescurtat (cod 10)
 • cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20)
 • Date informative” (cod 30)
 • Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

Nota: Microentitățile nu au obligația să întocmească note explicative complexe, întocmirea lor fiind opțională, însă trebuie să prezinte informații referitoare la politicile contabile, angajamente financiare, garanții, active și datorii contingente, cât și informații asupra avansurilor și creditelor acordate administratorilor sau a angajamentelor asumate în numele acestora.

 

 • Entitățile mici, entitățile care la data bilanţului nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
 1. a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50,

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

 • bilanţ prescurtat (cod 10)
 • cont de profit şi pierdere (cod 20)
 • Date informative” (cod 30)
 • Situaţia activelor imobilizate” (cod 40),
 • note explicative la situaţiile financiare anuale.
 • Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

 

 • Entitățile mijlocii și mari, entitățile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
 1. a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50,

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

 • bilanţ (cod 10)
 • cont de profit şi pierdere (cod 20)
 • Date informative” (cod 30)
 • Situaţia activelor imobilizate” (cod 40),
 • situaţia modificărilor capitalului propriu;
 • situaţia fluxurilor de trezorerie;
 • notele explicative la situaţiile financiare anuale.

 

 • La formatul electronic al situațiilor financiare anuale se atașează Fişierul cu extensia zip ce va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale).
 • ATENȚIE ! Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, „în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima paginã din situațiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil”.
 • Entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar trebuie să includă în RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  o DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ, conform modificărilor aduse de Ordinului 3456/2018.

Atenție : Microentităţile şi entităţile mici nu sunt obligate să prezinte informaţiile nefinanciare prevăzute la pct. 491 alin. (1) din Ordinul 1802/2014.

 

Situațiile financiare anuale întocmite de către ONG-uri:

 • Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.
 • Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului.

Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 • La formatul electronic al situațiilor financiare anuale se atașează fişierul cu extensia zip ce va conţine raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum şi declaraţia de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

 

Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale/raportări anuale :

 • Organizațiile fără scop patrimonial, asociațiile și fundațiile  – depun situațiile financiare anuale până la data de 30 aprilie 2021 (în termen de 120 de zile de la închiderea exercițiului financiar);
 • Societățile comerciale – depun situațiile financiare anuale până la data de 31 mai 2021 (în termen de 150 de zile de la închiderea exercițiului financiar)
 • Societățile aflate în lichidare, depun situațiile financiare anuale  până la data de 31 martie 2021 (în termen de 90 de zile de la închiderea exercițiului financiar).
 • Societățile care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația de a întocmi și depune raportări contabile anuale în termen de 150 de zile la încheierea anului calendaristic.

 

Auditarea situațiilor financiare anuale:

Sunt supuse auditului statutar entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin doua dintre următoarele trei criterii, in două exerciții financiare consecutive:

 1. a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

 

Mențiuni legate de distibuirea dividendelor anticipate, pe parcursul exercițiului financiar 2020 

 • Pentru entitățile care și-au distribuit dividende anticipate în anul 2020 trebuie să analizați sumele distribuite anticipat în corelație cu rezultatul final al anului 2020 în vederea efectuării regularizărilor, acolo unde este cazul.
 • Spre exemplu, pentru situațiile în care distribuirile anticipate depășesc suma anuală ce poate fi distribuită, surplusul distribuit anticipat trebuie să fie restituit de către asociați în termenul legal.

 

Pentru detalii suplimentare, puteți apela cu încredere la experții noștri.

Lina Suditu

Senior Consultant

www.accountess.ro