Măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, introduse prin Ordonanta urgenta 132/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. nr. 720 din 10 august 2020

1. Începând cu data de 10 august 2020, dupa informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă.

->          Pentru a face obiectul prezentei ordonanţe, reducerea timpului de muncă se face pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive şi cel mult 50% din durata de muncă prevăzută în contractul individual de muncă,

->          Intră în obligaţia angajatorului:

a) Să stabilească programul de muncă cu salariații pentru fiecare lună in parte;

b) Să comunice salariaților în scris decizia, cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii;

c) Să transmită modificare în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii efectelor.

->          Pentru perioada nelucrată ca urmare a reducerii timpului de muncă, salariaţii primesc o indemnizaţie calculată astfel: 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate.

->          Indemnizaţia stabilită pentru perioada nelucrată este achitată salariaţilor împreună cu salariul pentru orele lucrate efectiv, la data stabilită în contractul individual de muncă, din fondul de salarii, urmând ca angajatorul să o recupereze de la ANOFM.

->          În cazul în care, din motive diverse, angajatorul nu recuperează indemnizaţia de la ANOFM, acesta nu se poate întoarce împortiva salariatului, şi nu poate recupera indemnizaţia de la acesta.

->          Indemnizaţia stabilită pentru perioada nelucrată reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, inclusiv contribuţiei asiguratorii de muncă.

->          În vederea stabilirii bazei de impozitare, deducerea personală se aplică la suma rezultată din însumarea salariul brut aferent orelor de muncă efectiv lucrate cu indemnizaţia cuvenită pentru perioada nelucrată.

->          Indemnizaţia stabilită pentru perioada nelucrată se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizaţia de şomaj.

->          Pe perioada reducerii programului de muncă, salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat, iar acordarea de bonusuri, precum şi alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management a angajatorului, se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

->          Interdicţii pe perioada reducerii timpului de muncă:

a) Angajatorii nu pot angaja personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus;

b) Salariaţii carora li s-a redus timpul de muncă, nu pot efectua muncă suplimentară la acelaşi angajator;

c) Salariaţiilor carora li s-a redus timpul de muncă in baza prezentei ordonanţe, nu le poate fi redus programul de lucru şi în temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

d) Pe perioada reducerii programului de muncă al salariatilor, angajatorul nu poate iniţia concedieri colective;

->          Pentru recuperarea indemnizaţiei pentru perioada nelucrată a salariaţilor cu program redus, angajatorii trebuie să îndeplineasca cumulativ următoarele condiţii:

a) cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii să facă obiectul reducerii timpului de muncă;

b) să facă dovada diminuarii cu cel puţin 10% a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii, sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, faţă de luna similară din anul anterior.

2. Persoanelor care desfăşoară activităţi necalificate în regim de zilieri, şi care au fost afectaţi de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, li se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarul de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

->          Suma reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă, se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plăţii contravalorii muncii zilnice, şi se decontează integral, de la bugetul de stat prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile.

3. Pentru persoanele încadrate în muncă pe perioadă determinată mai mică de 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, pentru o perioadă de trei luni, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate cu normă întreagă de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut. Măsura se aplică până la 31.12.2020.

4. Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat care a lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare, un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

->          Decontarea sprijinului financiar se face până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, iar angajatorul are obligaţia de a transmite către ANOFM, în termen de 30 de zile de la acordarea sprijinului, documente justificative referitoare la achiziţia de bunuri, altfel va restitui suma încasată.

->          În termen de 10 zile se va stabili prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, modalitatea de acordare şi categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate prin sprijinul financiar acordat pentru activităţile desfăşurate în regim de telemuncă.

 

Accountess Profile SRL, Bucuresti, Sector 1, Str. Uruguay, nr. 14

(+4) 0726-267.007      contact@accountess.ro              www.accountess.ro