Având în vedere încetarea stării de urgenţă și faptul că unele măsuri de sprijin instituite pentru mediul
de afaceri încetează odata cu starea de urgență se impune ca unele măsuri aprobate prin acte
normative în perioada stării de urgență să fie prelungite și după încetarea acesteia.

I.Prelungirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale
1. Se prelungeşte pana la data de 31 Mai 2020 inclusiv, cu posibilitatea continuării după
această dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile, următoarele indemnizații
acordate pe perioada stării de urgență, după cum urmează:
 Indemnizația de şomaj tehnic pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup
temporar activitatea total sau parţial, pe perioada stării de urgenţă decretate,
conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.
 Indemnizatia lunara de 75% din castigul salarial mediu brut (4072 lei) acordată
din bugetul statului pentru categoriile “alți profesioniști” (PFA, II, profesii
liberale, etc.), în baza declaraţiei pe propria răspundere. Menționez faptul că
indemnizația este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de
asigurări sociale de sănătate.

2. Acordarea de zile libere plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor până
la închiderea anului școlar, mai exact până la data de 12 Iunie 2020 inclusiv. Se stabilește în
condiţiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.

3. Cererile şi documentele necesare pentru SOLICITAREA BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ acordate din bugetul de stat, drepturi băneşti suportate din bugetul asigurărilor
pentru şomaj se depun în continuare prin utilizarea prin poştei electronice, pentru o perioada
de 30 de zile.

4. Pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă instituite potrivit legii, perioada de
suspendare a raporturilor de muncă pentru șomaj tehnic, se ia în calcul la stabilirea stagiului
de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării
cererii pentru indemnizaţia de şomaj.

5. Perioada stării de urgenţă şi perioada stării de alertă în care contractele individuale de
muncă sunt suspendate pentru somaj tehnic, pentru care angajatorii nu datorează contribuţia
asiguratorie pentru muncă, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj.
Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiei de şomaj în cazul persoanelor făra loc de muncă, se
utilizează indemnizaţia în valoare de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă
ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut (4072 lei).

6. Pentru persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se
află în concediu şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copiilor şi a indemnizaţiei pentru
îngrijirea copilului cu handicap, sau în concediu şi plata indemnizaţiei de acomodare pentru
copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, se prelungeşte acordarea drepturilor până la data de
31 mai 2020.

7. Pentru persoanele prevazute anterior, acordarea stimulentului de inserţie se face de la
data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la
împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
Prezenta prevedere nu se aplică în cazul în care între data de 31 mai 2020 şi data la care
copilului împlineşte 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate sunt mai puţin
de 3 luni.

II. Măsuri în domeniul fiscal-bugetar și economic în contextul situaţiei epidemiologice
COVID 19
1. Sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările către asociaţii şi fundaţii legal
constituite, de:
· medicamente,
· echipamente de protecţie,
· alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare
care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, prevăzute
în anexa nr. 2 atașată acestui material, efectuate până la data de 1 septembrie 2020.
Scutirea se aplică doar cu condiţia ca bunurile achiziţionate de asociaţii/fundaţii să fie
utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau să fie donate altor entităţi care le
folosesc pentru combaterea COVID-19. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declaraţia pe
propria răspundere cu privire la destinaţia bunurilor, pusă la dispoziţia sa de asociaţia/fundaţia
beneficiară, cel târziu la momentul livrării.
Nerespectarea de către asociaţiile şi fundaţiile care achiziţionează bunurile în regim de scutire
de TVA, a destinaţiei acestora conform celor de mai sus constituie contravenţie şi se
sancţionează cu o amendă egală cu cuantumul TVA de a cărei scutire a beneficiat la achiziţia
bunurilor. Această prevedere intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei
ordonanţe de urgenţă.

2. Impozitarea veniturilor obținute din România de rezidenți și nerezidenți pentru anumite
categorii de activități reprogramate până la finele anului 2021
 Prin excepție de la regula generală, pentru veniturile impozabile obţinute din
România de rezidenţi şi nerezidenţi din activităţi desfăşurate în domeniul organizării de
evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale sau de divertisment, ori din
participarea efectivă la astfel de activităţi, impozitul se calculează, respectiv se reţine în
momentul plăţii venitului şi se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul. Impozitul se
calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb
BNR comunicat pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenţi.
 Atenție: prevederea menționată mai sus se aplică în cazul în care evenimentele
culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale sau de divertisment sunt
reprogramate până la finalul anului 2021 ca urmare a situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
 În acest caz, certificatul de atestare a impozitului plătit în România se eliberează persoanei
nerezidente după plata impozitului la bugetul de stat.

3. Prelungirea termenului prin care FIRMELE sau PERSOANELE FIZICE pot solicita amânarea
la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi
şi comisioane adoptate prin OUG nr. 37/2020
 Se prelungește până la data de 15 Iunie 2020 termenul până la care firmele sau
persoanele fizice pot solicita către creditori amânarea la plată a ratelor scadente
aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane.
 solicitările se pot face în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact
precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de
creditor.
 Noile prevederi se aplică cererilor de suspendare depuse după data de 14 mai 2020, data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

4. Certificatul pentru situații de urgență (CSU) eliberat de Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri (MEEMA)
 Se prelungeşte până la data de 15 iunie 2020 termenul în care MEEMA poate elibera
certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este
afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgenţă.
 Certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de MEEMA constată în baza declaraţiei pe
propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a
încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media
lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca
efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă
decretată.
Nota: Reamintim faptul că Certificatele de Situaţie de Urgenţă (albastru sau galben) se utilizează în
relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilităţi de creditare, măsuri de sprijin ori în relaţiile
comerciale, în conditiile legii.

III. Declarația privind beneficiarul real
1. Termenul de depunere a DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL ( ce se depune de
către persoanele juridice, asociațiile, fundațiile, PFA-uri, etc.) se prelungește până la data
de 1 Noiembrie 2020 (anterior termenul prelungit era de 3 luni de la încetarea stării
de urgență adoptat prin OUG nr. 29/2020)
Atenție: odată cu ieșirea din starea de urgență DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL
se poate depune oricând până la data de 1 Noiembrie 2020. Suspendarea depunerii acesteia a
fost doar pe perioada stării de urgență, adică până la data de 14 Mai inclusiv.

2. Până la data de 1 Noiembrie 2020, declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de
înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului
comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică
sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţia privind beneficiarul real poate fi şi în formă
autentică, certificată de avocat sau dată la Oficiul registrului comerţului.

www.accountess.ro

Lina Suditu

Senior Consultant