1. Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi s-au aflat în şomaj tehnic (suportat din bugetul de stat sau nu) pentru o durată de minim 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut.
➢ Angajatorii care vor beneficia de aceste indemnizaţii suportate de stat au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă cu salariaţii respectivi până la data de 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri.
➢ Această obligaţie nu se aplică în cazul în care încetarea contractului intervine din motive neimputabile angajatorului, altfel angajatorii sunt obligaţi să restituie, în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003.
În vederea decontării indemnizaţiilor menţionate anterior, angajatorii:
➢ Suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor, începând cu data de 1 până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile,
➢ Depun către ANOFM prin mijloace electronice o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al preşedintelui ANOFM,
➢ Își asuma integral răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute anterior.
Decontarea sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

2. Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau a stării de, înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
Angajatorii prevăzuţi anterior au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data la care s-a încheiat perioada în care au beneficiat de subvenţia acordată de către ANOFM.
➢ Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaţilor anterior termenului anterior menţionat sunt obligaţi să restituie, în totalitate, sumele încasate pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003.
➢ Sumele se acordă pentru plata salariului proporţional cu timpul efectiv lucrat de salariat şi nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în baza prevederilor Legii nr. 76/2002 .
Prevederile anterior menţionate se aplică şi în cazul încadrării în muncă a cetăţenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

3. Nu beneficiază de aceste tipuri de indemnizaţii:
➢ Instituţii şi autorităţi publice,
➢ Angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

4. Se prelungeşte subvenţionarea de către stat a indemnizaţiilor de şomaj tehnic acordate salariaţilor potrivit OUG 30/2020 art. XI, dar şi a indemnizaţiilor oferite profesioniştilor care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, potrivit OUG 30/2020 art. XV pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii în condiţiile Legii nr. 55/2020, şi după data de 31 mai 2020, până la ridicarea restricţiilor (14 iunie 2020 – încetarea stării de alertă).

5. Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puţin unul se află sub incidenţa restricţiilor stabilite prin acte ale autorităţilor competente optează fie pentru aplicarea prevederilor setaliate la punctul 1, fie pentru aplicarea celor de la punctul 4.

www.accountess.ro

Ana – Corina Mitrică

Managing Partner