Ne-am plictisi dacă ar trece prea multă vreme fără ca legiuitorul să-și exercite dreptul de a emite noi ordonanțe, modificări de legi, precizări sau completări. Sigur, el trebuie să acomodeze legislația cu evoluțiile sociale și economice, dar pe cei direct afectați cine îi ajută să se adapteze?

Noi ne străduim să o facem traducând și sintetizând schimbările legislative. Mai jos, despre schimbări în legea contabilității, obligația de a utiliza aparate de marcat electronice, beneficii neimpozabile, sindicate și deduceri personale. Iată sinteza modificărilor legislative aduse prin Legea 36/2023, Legea 34/2023 și Legea 367/2022:

 1. Legea 36/2023 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modifică:
 • termenul obligatoriu de arhivare al dosarelor de personal la 5 ani.
 • termenul de păstrare în arhiva entităților a registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară la 5 ani
 • Entitățile care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani.

Modificările prezentate mai sus vizează următoarele cotegorii de persoane: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice care au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit legii contabilității nr. 82/1991.

 1. Legea 36/2023 aduce modificări și asupra Ordonanței privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale nr. 28/1999, după cum urmează:
 • Termenul de păstrare a memoriei fiscale a caselor de marcat electronice fiscale la o perioada de 5 ani (anterior termenul era de 10 ani).
 • Registrul special şi rapoartele fiscale de închidere zilnică se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 5 ani
 • De asemenea, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum și în cazul în care aceștia își încetează activitatea, sunt obligați să asigure păstrarea și arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadă de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite.

Atenție: modificările aduse prin Legea 36/2023 se aplică începând cu data de 15 Ianuarie 2023, data intrării în vigoare a prezentei legi.

Recomandăm prudență maximă în ceea ce privește noul termen de 5 ani privind păstrarea documentelor financiar-contabile, mențioante mai sus, mai ales atunci când există litigii între persoanele juridice și acestea nu au fost încheiate. În plus, trebuie să aveți în vedere și termenul de prescripție prevăzut în Codul de procedură fiscală (art.110 din Legea 207/2015) în care se menționează că dreptul de a stabili creanțe fiscale  de către Organul fiscal se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

 1. Legea 34/2023 introducede la data de 15 ianuarie 2023 o nouă categorie de beneficii neimpozabile în categoria celor cuprinse în plafonul de 33% prevăzut in OUG 16/2022, respectiv:
 • contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN activități ale bazelor sportive (9311), activități ale cluburilor sportive (9312) și activități ale centrelor de fitness (9313), în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

Celelalte categorii de beneficii considerate neimpozabile în limita a 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat au rămas nemodificate:

 • prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate;
 • contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii;
 • cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor proprii, în condițiile legii;
 • contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora;
 • contribuţiile la un fond de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;
 • sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă.
 1. Legea 367/2022 privind dialogul social a înlocuit Legea 62/2011 și adus următoarele modificări:
 • Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 10 angajaţi/lucrători din aceeaşi unitate sau de cel puţin 20 de angajaţi/lucrători din unităţi diferite ale aceluiaşi sector de negociere colectivă.
 • La angajatorul la care sunt încadraţi minimum 10 angajaţi/lucrători şi la care nu există sindicat, interesele angajaţilor/lucrătorilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop, conform legii.
 • Reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor sunt aleşi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al angajaţilor/lucrătorilor din unitatea respectivă.
 • Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice, a angajatorilor şi a organizaţiilor acestora în alegerea reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor ori în împiedicarea desfăşurării acestor alegeri.
 • Angajatorul, la cererea angajaţilor/lucrătorilor, va facilita desfăşurarea procedurilor de alegere a reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor.
 • La nivelul angajatorului la care nu există un sindicat, angajaţii/lucrătorii pot constitui un grup de iniţiativă care elaborează procedurile şi/sau regulamentul pentru desfăşurarea alegerii reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor.
 • Procedurile şi/sau regulamentul pentru desfăşurarea alegerilor se comunică angajatorului, care are obligaţia ca, în termen de cel mult 10 zile de la primire, să informeze toţi angajaţii/lucrătorii unităţii cu privire la conţinutul procedurilor şi/sau regulamentului pentru desfăşurarea alegerii reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor.
 • Numărul de reprezentanţi aleşi ai angajaţilor/lucrătorilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul, în funcţie de numărul total de angajaţi/lucrători. Dacă nu se realizează acordul, numărul de reprezentanţi aleşi ai angajaţilor/lucrătorilor nu poate fi mai mare de:
 1. a) 2 reprezentanţi, la angajatorii care au sub 100 de angajaţi/lucrători;
 2. b) 3 reprezentanţi, la angajatorii care au între 101 şi 500 de angajaţi/lucrători;
 3. c) 4 reprezentanţi, la angajatorii care au între 501 şi 1.000 de angajaţi/lucrători;
 4. d) 5 reprezentanţi, la angajatorii care au între 1.001 şi 2.000 de angajaţi/lucrători;
 5. e) 6 reprezentanţi, la angajatorii care au peste 2.000 de angajaţi/lucrători.
 • Durata mandatului reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor nu poate fi mai mare de 2 ani.
 • Persoanele care ocupă funcţii de conducere care asigură reprezentarea administraţiei în raporturile cu angajaţii/lucrătorii sau care participă la decizia conducerii întreprinderii la nivelul unităţii nu pot fi aleşi ca reprezentanţi ai angajaţilor/lucrătorilor.
 1. Modul de calcul al deducerii personale a fost modificat, astfel că de la 01 Ianuarie 2023 se aplică următoarele prevederi:

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna de realizare a venitului (3000 lei). În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară.

Valoarea deducerii personale în noua formula degresiva de calcul este cuprinsă între 20% şi 45% din salariul minim brut pe ţara.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii ce depăşesc salariul de baza minim brut cu 2.000 lei nu se acordă deducerea personală de bază.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

 • Pentru soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane.
 • În cuantum de 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2 000 lei
 • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
 • În cazul în care copilul este întreţinut de ambii părinţi, deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinţi prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învăţământ şi a unei declaraţii pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.
 • În situaţia în care părintele desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară are obligaţia să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.
 • Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Echipa Accountess

Acasă

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui material sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.