În contextul epidemiei de coronavirus, angajatorii au posibilitatea de lua următoarele măsuri cu scopul protecţiei salariaţilor:

  1. Telemunca şi munca la domiciliul

Angajatorii, de comun acord cu salariaţii, pot stabili programe de lucru la distanţă.

Telemunca reprezintă o formă de organizare a muncii prin care salariaţii îşi desfăşoară activitatea, îndeplinind atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin, la un alt loc de munca decât locul de munca organizat de angajator, utilizând tehnologia şi mijloacele de comunicare la distanţă.

Pentru a pune în aplicare acest mod de lucru, este necesară stabilirea unei proceduri de lucru, sau actualizarea regulamentului intern, introducând o serie de criterii de eligibilitate şi reguli concrete de lucru.

În ceea ce priveşte relaţia contractuală angajat – angajator, pentru a desfăşura activitate în regim de telemunca este necesară întocmirea unui act adiţional la contractul individual de muncă ce va conţine următoarele elemente obligatorii:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;

b) perioadă şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;

c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;

d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;

f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;

h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

i) măsurile pe care ie ia angajatorul pentru că telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;

j) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, salariaţii ce desfăşoară munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru. Angajatorul are dreptul de a verifica activitatea salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă.

Ca şi în cazul desfăşurării activităţii în regim de telemunca, este necesar că angajatorul să definească procedura de lucru aplicabilă în astfel de situaţii.

Contractul individual de muncă la domiciliu va conţine suplimentar elementelor standard următoarele:

a) Precizarea expresă ca salariatul lucrează la domiciliu;

b) Programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului sau şi să modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) Obilgatia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

 

2. Reducerea/ Întreruperea activităţii din motive economice, tehnologice, structurale sau similare  – Şomaj tehnic

Se pot afla în această situaţie inclusiv societăţile ai căror salariaţi nu pot desfăşura activitate datorita epidemiei de coronavirus.

Angajatorii care optează pentru reducerea temporară a activităţii pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, vor avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului. Reducerea programului de lucru se poate aplica numai după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de munca ocupat.

Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare, salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

În perioadele de reducere a activităţii, angajatorii au posibilitatea de a acorda salariaţilor zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

Această măsură poate fi aplicat numai în cazul salariaţilor cu contract individual de muncă cu normă întreagă.

3. Forţa majoră

Forţă majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Această situaţie este declarată de către autorităţi şi presupune suspendarea temporară a activităţii companiilor şi implicit a contractelor individuale de muncă.

www.accountess.ro

Ana – Corina Mitrică

Managing Partner