GDPR

Consimțământ

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu noile reglementări ale Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR/RGPD), dorim să vă aducem la cunoștință faptul că datele dumneavoastră personale sunt colectate de către Accountess Profile, cod de identificare fiscală RO15951721, denumit în continuare Operator, în calitatea sa de potențial angajator, strict în scopul selectării candidatului optim pentru ocuparea unui post vacant în cadrul companiei.

Pentru a asigura transparența în relația cu dumneavoastră, vă informăm care sunt datele colectate de către Accountess Profile:

Nume, Prenume
Stare civilă: căsătorit/necăsătorit.
Date de contact: e-mail, telefon, adresă de reședință.
Date despre studii ci funcții deținute anterior, inclusiv numele angajatorilor sau ale Instituțiilor de Invătământ absolvite.

Utilizăm datele mai sus menționate, strict pentru selectarea candidaților in vederea ocupării posturilor vacante în cadrul organizației noastre sau în proiectele de recrutare ale clienților noștri.

Prin prezenta vă infomăm că:

 • Operatorul va prelucra date cu caracter personal respectând principiile legalității, echității și transparenței, exclusiv în scopuri determinate, explicite și legitime, în conformitate cu Art. 5 al GDPR.
 • Baza legală de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în mod direct, o constituie respectarea intereselor legitime reglementate prin considerentul 47 și art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD.
 • Scopul prelucrarii datelor personale il reprezintă selectarea candidaților pentru ocuparea unui post vacant în cadrul organizației noastre/pregătirea ofertelor de servicii specifice/proiectele de recrutare ale clienților noștri.
 • Perioada de prelucrare a datelor personale este de 7 ani de la prelucrarea inițială, respectiv de la momentul transmiterii voluntare a acestor date de către persoana vizată.
 • La data aplicării Regulamentului beneficiați de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;
  • Dreptul la rectificare – puteți rectifica sau completa datele personale inexacte;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării;
  • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date în condițiile legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-am furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
  • Puteți formula plângere în faţa unei Autorităţi de supraveghere.
  • Ați fost informat ca pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi/sau contractuale comunicarea datelor dumneavoastră personale sunt absolut necesare.
 • Vă rugăm să luați la cunoștință că, in eventualitatea în care veți formula Notificare scrisă privind respectarea oricărui drept identificat mai sus, aceasta va fi soluționată în maxim 30 de zile calendaristice de la data recepționării de către Operator.
 • Ați fost informat că datele cu caracter personal vor fi furnizate doar persoanelor imputernicite de Operator, în condiţiile legii, in vederea indeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.
 • Ați fost asigurat de confidențialitatea prelucrarii datelor cu caracter personal precum şi de asigurarea tuturor condițiilor pentru securitatea prelucrării datelor de Operator;
 • Ați fost informat că dacă operatorul va prelucra datele personale furnizate de dumneavoastră, cu un scop secundar celui pentru care ați comunicat datele, veți fi informat prelabil prelucrării privind scopul secundar respectiv şi veți cunoaşte orice informații suplimentare.
 • Notificările scrise privind respectarea drepturilor indicate mai sus pot fi trimise la adresa Str. Grigore Mora, Nr. 24, Sector 1, București sau pe adresa de e-mail dpo@accountess.ro