• Certificatele de situaţie de urgenţă (CSU) sunt emise în două forme:

a)TIP 1 (ALBASTRU) – în baza declaraţiei pe propria răspundere (anexa nr. 3 http://prevenire.gov.ro. ), din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

b)TIP 2 (GALBEN) – în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă (anexa nr. 3 http://prevenire.gov.ro. ), din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

 • certificatele se acordă la cerere de către Ministerul Economiei, energiei și mediului de afaceri, pentru companiile afectate de pandemia COVID-19.
 • Certificatele se utilizează în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii.
 • Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.

 

 • Cine poate fi solicitant al CSU și la ce este util certificatul TIP 1 (ALBASTRU)

Solicitanți:

– Unități și instituții de învățământ,

– Societățile care desfășoară activitate de transport rutier de persoane România – Italia și retur

– Operatorii feroviari de transport călători pe ruta România – Italia și retur

– Restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice,

– Societățile care desfasoara activități culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise,

– Operatori economici aerieni spre Spania, Franța, Germania și din Spania, Franța, Germania către România

– Cabinetele de medicină dentară

– Notari publici, avocați, executori judecatorești, potrivit criteriilor stabilite prin hotătâre a Guvernului

– Cabinetele medicilor de familie în care își desfășoară activitatea maxim 20 de persoane, potrivit criteriilor stabilite prin hotătâre a Guvernului

– Federațiilor sportive nationale și cluburilor sportive care dețin certificat de identitate sportivă, potrivit criteriilor stabilite prin hotătâre a Guvernului

– Agenții economici care iși desfășoară activitatea în centrele comerciale, cu excepția celor care au ca obiect de activitate vânzarea produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și servicii de curățătorie

 

 

Utilizare:

 • Indemnizații suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru salariații aflați în șomaj tehnic (75% din salariul de bază pentru fiecare salariat aflat în șomaj tehnic, dar nu mai mult de 75% din valoarea câştigului salarial mediu brut);
 • amânarea la platăpentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. Notarii publici, avocații, executorii judecatorești, cabinetele medicilor de familie în care își desfășoară activitatea maxim 20 de persoane, federațiile sportive nationale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă vor pute beneficia de facilitățile menținoate  potrivit criteriilor stabilite prin hotătâre a Guvernului.

 

 • Cine poate fi solicitant al CSU și la ce este util certificatul TIP 2 (GALBEN)

Solicitanți:

 • Orice operator economic nementionat anterior, care a înregistrat o diminuare a încasărilor cu 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi care nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

Utilizare:

 • Indemnizații suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru salariații aflați în șomaj tehnic (75% din salariul de bază pentru fiecare salariat aflat în șomaj tehnic, dar nu mai mult de 75% din valoarea câştigului salarial mediu brut);

 

 • Procedura de obţinere:

Cererea pentru eliberarea CSU se depune exclusiv electronic prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/ , iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Informaţii solicitate la încărcarea pe platformă:

– datele de identificare;

– declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal (anexa 3 – http://prevenire.gov.ro.) raportat la tipul de certificat solicitat

– semnătură electronică a solicitantului sau semnătura olografă a solicitantului însoţită de semnătură electronică a împuternicitului desemnat

 

*** Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la ONRC furnizează pe lângă cele de mai sus şi documente privind autorizarea activităţii.

 

 • CSU sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.
 • În cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi.

*** Platforma http://prevenire.gov.ro/ se va actualizează până la data de 30 martie 2020.

 

ANEXA nr. 3:DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata,…………………………………….., cetăţean……………………, născut/născută la data de………………….., în…………………….., cu domiciliul în…………………………………………………………, legitimat/legitimată cu…………seria………….nr……………, eliberat/eliberată de………………………….la data de……………………, CNP……………………., adresă e-mail………………………………………, în calitate de reprezentant legal al……………………………………………….., cu sediul social în…………., declar pe propria răspundere următoarele:

1.Toate datele şi informaţiile furnizate în vederea obţinerii Certificatului de situaţie de urgenţă (CSU) sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat.

2.Toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condiţiilor impuse de actele normative incidente.

3.Îmi dau acordul privind accesarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de alte instituţii publice care vor oferi facilităţi sau măsuri de sprijin şi în baza acestui CSU.

4.Adresa de corespondenţă electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcţională, verificată de către subsemnatul şi accept ca toate informaţiile şi documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondenţă transmisă oficial şi recepţionată.

5.Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:

|_| TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea activităţii total sau parţial, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate;

|_| TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

6.Toate informaţiile şi documentele necesare obţinerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică de către:

|_| subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al…………………………………………….;

|_| domnul/doamna………………………………., născut/născută la data de…………..în……………………….., cu domiciliul în…………………………………, legitimat/legitimată cu……..seria…….nr…………….., eliberat/eliberată de…………………..la data de………………….., CNP………………………, în calitate de împuternicit.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale şi suportarea consecinţelor.

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul penal referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Data

…………………………….

Semnătura solicitantului

…………………………….

ATENŢIE!

Toate câmpurile se completează obligatoriu.

www.accountess.ro

Ana – Corina Mitrică

Managing Partner