Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

În data de 27 august 2018 pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a apărut Proiectul de Ordin ce prevede completarea unor reglementări contabile legate de repartizarea trimestrială a profitului pe DIVIDENDE în cursul exercițiului financiar.

Prin Decretul nr. 530 publicat în Monitorul Oficial nr. 595/12.07.2018 entitățile pot opta să repartizeze trimestrial profitul pe DIVIDENDE către acționari sau asociați în cursul exercitiului financiar, ținându-se cont de limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare.
Conform Decretului nr. 530/2018, entitățile care optează pentru distribuirea trimestrială de dividende trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

 • Au obligația să întocmească situații financiare interimare.
 • Dividendele se vor distribui asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, pe baza situațiilor financiare interimare. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial, în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților.
 • Regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului se va face prin situațiile financiare anuale. Dividendele repartizate și plătite în plus în exercițiul financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului încheiat. În caz contrar societatea datorează după acest termen dobândă penalizatoare calculată conform OG nr. 13/2011 art. 3, dacă în actul constitutiv sau prin Hotărârea AGA de aprobare a situațiilor financiare încheiate nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
 • În cazul distribuirii parțiale a dividendelor între asociați în cursul anului financiar, acestea se vor evidenția separat în situațiile financiare anuale și se vor regulariza diferențele rezultate.
 • Situațiile financiare interimare întocmite sunt supuse auditului – în situația în care entitatea are obligația auditării statutare a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.

Proiectul de ordin apărut pe site-ul MFP prevede câteva aspecte importante ce urmează a fi reglementate în ceea ce privește distribuirea trimestrială a dividendelor în cursul exercițiului financiar, din profitul anului curent, astfel:

    1.  Cum se propune a fi evidențiate în contabilitate dividendele distribuite în cursul exercițiului financiar?

 • Repartizarea dividendelor în cursul exercițiului financiar se propunea a fi evidențiată în contul 463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”. Articolul contabil fiind: 463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul”.
 • Dividendele repartizate anticipat se vor regulariza pe seama dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare anuale aprobate potrivit legii, articolul contabil fiind: 457 “ Dividende de plată” = 463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”.
 • Soldul contului 463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” va reprezenta sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exercițiului financiar.

      2.  Ce reprezintă situațiile financiare interimare și cum se întocmesc:

Situaţiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.
Situaţiile financiare interimare se propune să cuprindă:

 • Bilanț/situația poziției financiare
 • Contul de Profit și Pierdere/situația rezultatului global
 • Situaţiile financiare interimare vor fi însoţite şi de politicile contabile semnificative.

Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări contabile.
Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.
Pentru  întocmirea situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.
Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Situațiile financiare interimare se vor întocmi pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.
Situaţiile financiare interimare se vor întocmite în limba română şi în moneda naţională.
Situaţiile financiare interimare se vor semna de persoanele în drept, cuprinzând:

 • numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
 • calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);
 • numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

      3.  Termenul de depunere a situațiilor financiare interimare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice:

Conform Proiectului de Ordin situațiile financiare interimare se propune a fi depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 30 zile de la aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților.

 Prevederile Priectului vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!