Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

În Monitorul Oficial de astăzi nr. 223/22.03.19 a fost publicat Ordinul nr. 819/2019 pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conţinutului unor formulare.

În acest registru se vor putea înscrie entitățile nonprofit/unitățile de cult care vor să fie beneficiare a sponsorizărilor efectuate de către persoanele juridice și persoanele fizice, începând cu data de 1 aprilie 2019.

Potrivit Ordinului nr. 819/2019 procedura de înscriere în registru a ONG-urilor este:

 1. Entitățile nonprofit solicită înscrierea în registru prin depunerea unei cereri, Formularul 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”. În cerere entitatea nonprofit declară pe propria răspundere că desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită.
 2. Se înscriu în registru entitățile nonprofit/ unitățile de cult care la data depunerii cererii îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
  b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
  c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadenta;
  d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
  e) nu a fost declarată inactivă.

  Împreună cu cererea de înscriere (formularul 163) entitatea nonprofit/unitatea de cult va depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.
  Cererea de înscriere se completează cu ajutorul aplicației informatice afișată pe site-ul ANAF și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
  ANAF va soluţiona cererile depuse de către entităţile nonprofit/unităţile de cult în termen de 10 zile de la depunere.

Dacă după verificările efectuate de către  compartimentul de specialitate se constată că:

 • entitatea nonprofit/unitatea de cult îndeplinește cumulativ condițiile menționate la pct. 2 – ANAF va aproba cererea de înscriere în registru  și comunică „Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” (Formularul 164). Astfel, entitatea nonprofit se înscrie în registru cu data comunicării deciziei.
 • entitatea nonprofit/unitatea de cult nu îndeplinește cumulativ condițiile menționate la pct. 2 –  ANAF va respinge cererea de încriere în registru și comunică „Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale ” (formularul 164). Împotriva deciziei privind respingerea cererii de înscriere în registru se poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit codului de procedură fiscală.

Radierea, din oficiu sau la cerere, din Registrul entităților/unităților de cult:

 1. Entitățile nonprofit/unitățile de cult care nu mai îndeplinesc toate condițiile prevăzute la pct. 2 trebuie să depună cererea de radiere la organul fiscal, formularul 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”. Pe baza cererii ANAF emite și comunică contribuabilului decizia privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 2. Până la data de 10 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru calendaristic, ANAF verifică, în evidențele proprii, dacă entitățile/unitățile de cult înscrise în registru mai îndeplinesc condițiile prevăzute la pct.2 lit.b)-e). În situaţia în care ANAF constată, din oficiu, neîndeplinirea a cel putin unei condiţii, va emite decizia privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 3. Data radierii din registru este data comuncării deciziei, şi anume “Decizia privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” (Formularul 165).

Registrul entităților nonprofit/ unităților de cult va fi public și se afișează pe site-ul ANAF la adresa: www.anaf.ro/Informatii publice.

Articol pe acelaşi subiect