Autor

Bianca Grigorescu
HR & Payroll Consultant/accountess.ro

 

 

Ce este internship-ul?
Internship-ul reprezintă un program de pregătire destinat persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani și are ca scop dezvoltarea abilităților profesionale în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează un program de internship.

Criterii de eligibilitate privind organizarea programelor de internship

 • Organizația gazdă poate încheia simultan contracte de internship pentru un număr de interni ce nu poate fi mai mare de 5% din numărul total de salariați;
 • Programele de internship se pot organiza oricând în decursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni;
 • Programele de internship se organizează pe o perioadă determinată de timp de maximum 720 ore pe parcursul a 6 luni consecutive, în baza unui contract de internship încheiat între intern și organizația-gazdă;
 • Între intern si organizația gazdă se pot încheia mai multe contracte de internship cu condiția ca acestea să fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulată a acestora să nu fie mai mare de 6 luni.

Nu pot organiza programe de internship

 • Organizația gazdă care a mai fost în raporturi de muncă cu viitorii interni;
 • Organizațiile – gazdă la care administratorul/asociații au calitatea de administrator/asociați la alți angajatori/ organizații – gazdă cu care viitorii interni au mai fost în raporturi de muncă;
 • Pentru o perioadă de 3 ani, organizațiile gazdă care au încheiat contracte de internship cu scopul mascării contractului individual de muncă și au fost sancționați. Termenul de 3 ani curge de la data aplicării sancțiunii.

Obligațiile internului

 • Obligația pregătirii profesionale și a desfășurării activității specifice;
 • Să desfășoare activitatea pentru o durată maximă de timp de 40 ore/săptămână, respectiv 30 ore/săptămână în cazul internilor cu vârsta sub 18 ani;
 • Să respecte sarcinile oferite de îndrumător sau/și să îl consulte pe acesta cu sopul realizării sarcinilor repartizate;
 • Să respecte clauzele de confidențialitate, regulamentele interne și normele de securitate și sănătate în muncă.

Obligațiile organizației gazdă

 • Să întocmească documentele aferente programului de internship. Ca anexă a contractului se întocmește și fișa de internship care prezintă detaliat activitatea pe care un intern este necesar să o îndeplinească în cadrul unui program de internship;
 • să îi asigure internului o indemnizație pentru internship supusă impozitului pe venit . Indemnizația este egală cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut, care se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată;
 • să îi asigure internului condițiile necesare realizării acestui program;
 • Să îi asigure internului un îndrumător care coordonează, oferă sprijinul necesar internului și evaluează activitatea acestuia pe perioada desfășurării programului. Acesta poate asigura formarea, concomitent, pentru cel mult 3 interni. În cazul în care în organizație sunt prezenți mai mult de 12 interni, organizația va desemna un coordonator al programelor de intership;
 • Să transmită orice modificare privind contactul de internship în registrul electronic de evidență în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării;
 • Să nu solicite efectuarea de ore suplimentare, acestea fiind interzise pe perioada internshipului;
 • Să nu folosească internul la desfășurarea unor activități aferente unor ocupații din Grupa majoră 9 – Muncitori necalificați și/sau în condiții grele sau vătămătoare pentru intern.

Documente necesare pentru programul de internship:

 • Politica de implementare a programelor de internship;
 • Materiale necesare desfășurării programului de internship;
 • Contract de internship – Organizația-gazdă are obligativitatea completării și transmiterii informațiilor privind contractul de internship, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii programului, în registru de evidență a contractelor de internship, înființat la cerere de Agenția de Șomaj în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea organizația. Registrul electronic de evidență cuprinde datele de intentificare ale internului, data încheierii contractului, data începerii, durata contractului, cuantumul indemnizației, data încetării contractului și domeniul în care se desfășoară internshipul;
 • Fișa postului – conține principalele atribuții ale internului, modalitatea de evaluare și coordonare a programului de internship;
 • Referat de evaluare – întocmit de îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului cu scopul de a evalua activitatea internului și de a oferi calificativul corespunzător muncii prestate de intern. Referatul de evaluare se aduce la cunoștință internului in termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării programului de internship;
 • Certificat de internship – eliberat de organizația gazdă la finalul programului, în termen de 5 zile de la comunicarea referatului final de evaluare, în care  sunt specificate perioada desfășurării internshipului, activitățile propriu-zise și calificativul obținut.

Subvenții acordate organizației gazdă
Organizația-gazdă care, în termen de 60 zile de la terminarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu internul, primește din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cerere, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.585 lei pentru fiecare intern angajat.
Pentru a beneficia de această primă, reprezentantul organizației-gazdă depune în termen  de maximum 6 luni de la încheierea contractului de muncă o cerere la Agenția Națională pentru ocuparea Forțelor de Muncă, însoțită de copie după contractul de internship și o copie a contractului de muncă încheiat cu persoană care a desfăsurat programul de internship.
Prima de promovare este acordata organizației-gazdă cu conditia menținerii raportului de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de 24 luni.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!