Autor
Corina Mitrică
HR & Payroll Manager / accountess.ro

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 18 aprilie 2019 modifică legislaţia privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri prin extinerea domeniilor în care pot activa zilierii și prin introducerea obligației reținerii la sursă a contribuției la pensie – CAS. 

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 • pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 • publicitate – grupa 731;
 • activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 • activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 • restaurante – clasa 5610;
 • baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
 • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

Un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă de maxim 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor este Registrul electronic de evidenţă a zilierilor.
Remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit (10%), conform prevederilor Codului fiscal. Calculul, plata şi declararea impozitului pe venit sunt în sarcina plătitorului de venit.
Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale (CAS 25%), conform prevederilor Codului fiscal, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale (CAS) sunt în sarcina plătitorului de venit.

Activitatea desfăşurată de către zilieri nu conferă persoanei fizice calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Codul fiscal.
Activitatea desfăşurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională, plătitorul de venit este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!