Noi măsuri fiscale aprobate prin OUG nr. 181/2020 privind prorogarea unor termene scadente, eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante și alte facilități benefice mediului de afaceri

 

 1. Amânarea pâna la data de 25 Decembrie 2020 inclusiv a termenului în care NU se calculează/datorează DOBÂNZI și PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE pentru obligațiile fiscale neachitate a căror scadență este cuprinsă între data de 16 Martie 2020 și 25 Decembrie 2020 inclusiv (anterior termenul era 25 Octombrie 2020).

Practic, aceste obligații fiscale nu sunt considerate restante.

Obligațiile fiscale pentru care nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere sunt:

 • Impozitul pe profit datorat pentru trimestrele IV 2019, I, II și III 2020
 • Impozitul pe venitul microintreprinderilor aferent trimestrelor I, II și III 2020
 • TVA
 • Impozit pe venitul din salarii
 • Contribuții salariale (cas, cass, contribuție asiguratorie pentru muncă, etc.)
 • Și alte impozite și taxe declarate în perioada de derogare (impozit pe dividende, impozite datorate pentru plățile către persoane nerezidente, etc.).

 

 1. Se suspendă măsurile de executare silită de către organul fiscal prin poprirea creanțelor bugetare până la data de 25 Decembrie 2020. Cu excepția executărilor silite pentru care se aplică recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

În concluzie, plata obligațiilor fiscale poate fi amânată până la data de 25 Decembrie 2020 inclusiv, fără calcul de accesorii (dobânzi și penalități) și înființarea de popriri asupra taxelor neachitate.

 

 1. Până la data de 25 Ianuarie 2021 inclusiv NU se calculează și NU se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare, reglementată de art. XII din OUG nr. 48/2020 .

 

 1. Procedura simplificată de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal

Beneficiază de această facilitate toate personale fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Avantajele procedurii simplificate de eșalonare la plată

 • Se suspendă executarea silită pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale;
 • Nu presupune consituirea de garantii, ținând cont de termenul scurt de acordare eșalonării la plată;
 • Obligațiile fiscale eșalonate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Condiţii de acordare a eşalonării la plată

Pentru acordarea unei eşalonări la plată de către organul fiscal central, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
 • Să nu se afle în procedura falimentului;
 • Să nu se afle în dizolvare;
 • Să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă (data de 16 martie 2020 inclusiv) şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • Să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară
 • Să aibă depuse toate declaraţiile fiscale. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Important: beneficiază de procedura eșalonării simplificate și firmele care au avut datorii la data intrării în starea de urgență, data de 16 martie 2020 inclusiv, dacă acestea sunt achitate înainte de data solicitării certificatului de atestare fiscală.

Eşalonarea la plată NU se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Durata eșalonării la plată

Eșalonarea la plată se aprobă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Constituirea de garanții privind eșalonarea simplificată

Eșalonarea simplificată NU presupune consituirea de garanții, în schimb însă legiuitorul instituie calcularea și plata unei dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Astfel, pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, se datorează şi se calculează dobânzi.

Dobânzile se calculează pentru fiecare rată din graficul de eşalonare la plată începând cu data emiterii deciziei de eşalonare la plată şi până la termenul de plată din grafic sau până la data achitării ratei, după caz.

Modul de soluționare a cererii de acordare a eşalonării la plată

 • Cererea de acordare a eşalonării la plată, se soluţionează de organul fiscal competent, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere.
 • Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin grafice de eşalonare care fac parte integrantă din decizia de eşalonare la plată, după caz.
 • La cererea debitorului, organul fiscal poate aproba plata diferenţiată a ratelor de eşalonare.
 • După eliberarea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal verifică încadrarea cererii şi comunică debitorului decizia de respingere sau decizia de eşalonare la plată, după caz.
 • Atunci când există diferenţe între sumele solicitate de către debitor în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal poate îndrepta erorile din conţinutul deciziei, din oficiu sau la cererea debitorului, printr-o decizie de îndreptare a erorii. Decizia de îndreptare a erorii produce efecte faţă de debitor de la data comunicării acesteia, potrivit legii.
 • În cazul în care în perioada dintre data depunerii cererii de eşalonare la plată şi data eliberării certificatului de atestare fiscală debitorul efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de creanţe fiscale datorate, se sting mai întâi obligaţiile fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi apoi obligaţiile ce pot face obiectul eşalonării la plată potrivit acestei ordonante.

Atentie: Procedura de acordare a eşalonării la plată si formularele se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

După primirea cererii, organul fiscal eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inclusiv în cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale existente în sold la data eliberării acestuia.

Menţinerea/ Pierderea valabilităţii eşalonării la plată

Eşalonarea la plată acordată pentru obligaţiile fiscale îşi menţine valabilitatea dacă sunt respectate termenele de plata si declarare prevăzute de lege.

Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.

În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată acordată de organul fiscal, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, se datorează o penalitate de 5%.

În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată acordate de organul fiscal, pentru obligaţiile fiscale principale rămase de plată din eşalonarea la plată acordată, se datorează de la data emiterii deciziei de eşalonare la plată dobânzi potrivit art. 174 din Codul de procedură fiscală.

Modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării

Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată poate fi modificată de cel mult două ori la cererea debitorului,

Prin modificările solicitate se pot include în eșalonarea la plată și alte obligații fiscale cuprinse în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal.

Renunțarea la eșalonarea la plată

Debitorul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renunţare la eşalonare.

În cazul renunţării la eşalonare, debitorul trebuie să achite obligaţiile fiscale rămase din eşalonare până la data la care intervine pierderea valabilităţii eşalonării la plată.

 

 1. Măsuri fiscale privind impozitul specific
 • Nu se datorează impozit specific pentru perioada 26 octombrie (data intrării în vigoare a prezentei OUG) și 31 decembrie 2020 inclusiv.
 • Pentru recalcularea impozitului anual se va ține cont de scutirea de la plata impozitului pentru perioada de 90 zile conform OUG 99/2020 dar și de reducerea perioadei generată de înreruperea activității total sau partial pe periaoda stării de urgență conform art. IX din OUG nr. 48/2020.
 • Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au depus declaraţia privind impozitul specific aferentă semestrului I 2020, aplică prevederile prezentei ordonante, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

 

 1. Reducerea impozitului pe clădiri datorat la bugetul statului

Consiliile locale pot adopta hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale deținute de persoanele fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă către alte persoane, pana la data de 2 decembrie 2020 inclusiv.

Astfel, operatorii economici vor putea solicita reducerea de impozit prin depunerea unei documentații până la data de 21 decembrie 2020.

 

 1. Tratamentul fiscal al cheltuielilor privind testarea angajatilor

Cheltuielile suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, pentru angajații proprii, reprezintă VENITURI NEIMPOZABILE la calculul impozitului pe venit și sunt scutite de plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii la nivelul persoane fizice.

 

Echipa Accountess

www.accountess.ro