Vă urăm La mulți ani acum, la început de 2023, iar pentru că începem anul în forță, vă supunem atenției câteva reglementări importante detaliate în ultimele zile ale anului trecut și intrate în vigoare de la 1 ianuarie. Astfel, prin Ordinul 2.545/6.316/2022 publicat în Monitorul Oficial în data de 29.12.2022 a fost actualizată procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

Noutatea adusă de prezentul ordin constă în faptul că aplicarea sistemului RO e-Transport a fost extinsă pentru mai multe categorii de vehicule. Totodată, acesta aduce noi clarificări în ceea ce privește aplicarea acestui sistem.

Noul Ordin a intrat în vigoare începând cu data de 29.12.2022.

Reminder: Sancțiunile privind nerespectarea obligației de a utiliza Sistemul RO e-Transport pentru declararea transportului rutier în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat detaliate în anexa atașată, se aplică începând cu data de 1 Ianuarie 2023, dată stabilită prin Ordonanța de Urgență nr. 132/2022, aceasta nefiind modificată.

Reminder: Lista operațiunilor care se încadrează în categoria transporturilor rutiere care fac obiectul monitorizării:

 • Achizițiile intracomunitare – de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul national
 • Livrările intracomunitare – de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;
 • Importurile – de la locul de import şi până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional;
 • Exporturile – de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la biroul vamal de export situat pe teritoriul naţional sau până la punctul rutier de trecere a frontierei, după caz;
 • Livrările interne între doi operatori economici diferiți între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
 • Transportul bunurilor reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;
 • Tranzacțiile intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul național și care implică încărcări , descărcări și depozitări;
 • Transportul pe teritoriul naţional al bunurilor returnate, care nu au făcut obiectul recepţiei, între operatori economici diferiţi sau între un operator economic şi o persoană fizică;
 • Transportul pe teritoriul naţional al bunurilor în cadrul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer şi transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziţia clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) şi art. 2701 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Principalele modificări aduse procedurii de aplicare a sistemului RO e-Transport prin Ordinul 2.545/6.316/2022 sunt:

1. Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt:

 • vehiculele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Anterior acestei modificări categoriile de vehicule rutiere ce făceau obiectul monitorizarii în sistemul RO e-transport erau vehiculele cu o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone .

 

2. Clarificări legate de stabilirea masei brute totale și valoarea totală a bunurilor care fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport:

 • La stabilirea masei brute totale a bunurilor care fac obiectul unei partide de bunuri pentru care există obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport se iau în considerare şi ambalajele necesare comercializării şi transportului bunurilor.
 • Pentru stabilirea valorii totale a bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul transportului declarat în Sistemul RO e-Transport se va avea în vedere:

a) valoarea bunurilor transportate nu include TVA;

b) în cazul tranzacţiilor comerciale decontate în valută, conversia în lei se va face la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data declarării transportului în Sistemul RO e-Transport;

c) în funcţie de tipul tranzacţiei declarate în Sistemul RO e-Transport, valoarea bunurilor transportate va face referire la valoarea cunoscută potrivit documentelor comerciale, financiare sau contabile, după caz, la momentul declarării.

 

3. Informații legate datele declarate în Sistemul RO e-Transport

 • În cazul în care în cadrul unei relații comerciale sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri, în Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.
 • Pentru transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat efectuat în sistem grupaj se deţine un număr de coduri UIT egal cu numărul de partide de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul respectivului transport.
 • În cazul în care documentele deţinute de către utilizatori nu conţin date pentru încadrarea bunurilor transportate în una dintre categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat exista obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul partidei de bunuri, cu excepţia datelor referitoare la categoria de bunuri, codurile N.C., greutatea netă şi valoarea bunurilor transportate.
 • În cazul transportului bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul exportului prin intermediul unui birou vamal de export situat în alt stat membru al Uniunii Europene, transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat se declară pentru parcursul de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România.

 

4. Bunuri recepționate parțial sau nerecepționate

 • În situaţia în care bunurile cu risc fiscal ridicat nu au fost recepţionate sau au fost recepţionate parţial de beneficiarul/destinatarul menţionat în Sistemul RO e-Transport la momentul obţinerii codului UIT, bunurile nerecepţionate vor reveni la expeditor în baza codului UIT iniţial.
 • Returul ulterior al bunurilor care au fost recepţionate formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obţinerea unui cod UIT nou de către partea care returnează bunurile cu risc fiscal ridicat.
 • În situatiile prevăzute mai sus, după recepționarea bunurilor returnate în cazul în care obligația de declarare revine furnizorului sau după neefectuarea recepției în cazul în care obligația de declarare revine beneficiarului, declarantul va menționa returul în zona „Confirmare Transport” a aplicației informatice RO eTransport, selectând opțiunea „Infirmat” sau „Confirmat Parțial”, urmat de menționarea cantităților returnate în câmpul de date „Comentariu confirmare”. Datele referitoare la retur vor fi menționate în Sistemul RO e-Transport în perioada termenului de valabilitate a codului UIT.

 

5. Declararea transportului pentru bunurile aflate în cazul unui nontransfer sau stocuri la dispoziția clientului

 • Pentru declararea transportului bunurilor în cadrul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer sau transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziţia clientului, declaranţii vor selecta în aplicaţia informatică RO e-Transport opţiunea de transport similară în câmpul de date „Tip operaţiune”, urmată de selecţia în câmpul de date „Scopul Operaţiunii” a unei opţiuni în concordanţă cu destinaţia bunurilor transportate.

 

6. Bunuri transportate la nivel naţional cu mijloace de transport aparţinând mai multor categorii de transport

 • Daca bunurile cu risc fiscal ridicat sunt transportate la nivel naţional cu mijloace de transport aparţinând mai multor categorii de transport: naval, feroviar, aerian, rutier, în Sistemul RO e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier, situaţie în care locul de încărcare, respectiv descărcare, va fi considerat locul în care mijlocul de transport rutier va prelua sau preda, după caz, bunurile transportate.

 

7. Clarificări pentru situația în care transportul nu este finalizat în termen

 • În situaţia în care, în mod excepţional, transportul declarat în Sistemul RO e-Transport nu este finalizat în termenul de valabilitate a codului UIT, de 5 zile sau 15 zile calendaristice – după caz, declarantul va infirma transportul în Sistemul RO e-Transport şi va relua operaţiunea de declarare a transportului şi obţinere a unui nou cod UIT. Astfel, după punerea efectivă în mişcare a vehiculului pe drumurile publice, în intervalul de valabilitate a codului UIT, declarantul poate selecta în zona „Confirmare Transport” a aplicaţiei RO e-Transport opţiunea „Infirmat”, menţionând cauza în câmpul de date „Comentariu confirmare”, urmând ca pentru respectivul transport să fie obţinut un nou cod UIT în funcţie de noile date.

 

8. Modificarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport după obţinerea codului UIT

 • În perioada celor 3 zile calendaristice prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022, dar nu mai târziu de punerea efectivă în mişcare a vehiculului pe drumurile publice, datele declarate în Sistemul RO e-Transport pot fi modificate cu păstrarea codului UIT iniţial.
 • După punerea efectivă în mişcare a vehiculului pe drumurile publice, pentru actualizarea informaţiilor privind identificarea vehiculului de transport rutier, organizatorul transportului va accesa prin intermediul contului propriu din SPV aplicaţia informatică RO e-Transport.

 

9. Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate

 • Dacă, cu ocazia constatării contravenţiei, este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoţire a mărfii, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc fiscal ridicat nedeclarate în Sistemul RO e-Transport înscrisă în documentele justificative prezentate.
 • Dacă, cu ocazia constatării contravenţiei, nu este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoţire a mărfii, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi stabilită în funcţie de valoarea unitară a bunurilor cu risc fiscal ridicat din precedenta tranzacţie cu produse similare. Prin tranzacţie cu produse similare se înţelege precedenta achiziţie atunci când obligaţia de declarare revine beneficiarului, respectiv precedenta livrare atunci când obligaţia de declarare revine furnizorului.
 • În situaţia în care, cu ocazia constatării contravenţiei, nu este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoţire a mărfii şi contravenientul nu are achiziţii/livrări de produse similare, contravaloarea bunurilor va fi determinată pe baza valorii medii unitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în Sistemul RO e-Transport pentru bunurile cu risc fiscal ridicat din aceeaşi poziţie tarifară. În situaţia în care în săptămâna anterioară nu au fost declarate în Sistemul RO e-Transport bunuri din aceeaşi poziţie tarifară, perioada de referinţă va fi extinsă cu câte o săptămână până la identificarea unor produse similare declarate în Sistemul RO e-Transport.
 • Dacă nu sunt întrunite condiţiile de mai sus, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi determinată pe baza valorii medii unitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în funcţie de datele existente în sistemul de evidenţă vamal informatic integrat vamal. Perioada de determinare a valorii medii unitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat va fi extinsă cu câte o săptămână până la identificarea unor produse similare.

 

10. Precizări referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse Agricole

 • Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole achiziţionate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, precum şi transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.
 • Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole vegetale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

 

11. De asemenea, procedura aprobată stabilește și modul de declarare respctiv transmiterea informațiilor în Sistemul RO e-Transport. Pentru detalii suplimentare atașăm și Ordinul 2.545/6.316/2022. precum și lista bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul 1.190/4.625/2022 prin care a fost aprobată procedura inițială de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

 

Echipa Accountess

Acasă

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui material sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.