A fost publicată Hotărârea 719/31.08.2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Indemnizaţia de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj la cererea angajatorilor pe baza următoarelor documente:

a) Cerere – se depune în format electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cărora angajatorii au sediul social

b) Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea următoarelor condiţiilor de acordare:

– comunicarea în scris a deciziei de reducere a timpului de lucru s-a realizat cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii;

– a fost efectuată raportarea reducerii timpului de lucru în REVISAL cel târziu în ziua anterioară producerii efectelor;

– măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;

– reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.

c) lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului.

➢ Indemnizaţia se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea. Angajatorii, prin reprezentanţii legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele solicitate.

➢ Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor menţionate şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.

➢ Plata indemnizaţiei se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit.

Indemnizaţia lunară de 41,5% din câştigul salarial mediu brut acordată în cazul reducerii temporare a activităţii profesioniştilor se acordă persoanelor îndreptăţite care depun direct sau, după caz, prin cooperaţie, în format electronic sau în format letric, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cererea însoţită de copia actului de identitate şi de o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei.

➢ Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se transmit la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

➢ Plata indemnizaţiei se efectuează în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor.

Indemnizaţia pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional – 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă se acordă pe baza cererii şi a listelor cu zilierii beneficiari ai sumei.

➢ Listele, asumate de beneficiarii de lucrări, se verifică de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul social, pe baza numelui şi a codului numeric personal, cu sprijinul ITM.

➢ Decontarea se face în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii care se regăsesc în Registrul electronic de evidenţă a zilierilor.

Indemnizaţia pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj la cererea angajatorilor. Documentele necesare sunt:

a) Cererea este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că angajatorul a plătit integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, suma reprezentând procentul de 41,5% fiind decontată ulterior de către ANOFM.

b) Lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

➢ Cererea şi documentele insoțitoare se depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în format letric sau în format electronic, în luna curentă pentru luna anterioară, după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.

Angajatorii, prin reprezentanţii legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele menţionate anterior.

➢ În vederea identificării beneficiarilor, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă verifică, prin consultarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor administrat de inspectoratele teritoriale de muncă, listele în format electronic cu persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată.

➢ Decontarea sumei se face în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajaţii care se regăsesc în Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.

Modelele documentelor prevăzute anterior se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea ANOFM, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României.

Autor Corina Mitrica – Managing Partner

www.accountess.ro