Potrivit prevederilor art. 36 din Oug 158/2005, respectiv art. 67 din Ordinul 60/2006, concediul medical se prezinta angajatorului pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

OUG 158/2005 Art. 36

(1)Calculul şi plata indemnizaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.

(2)Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Ordin 60/2006 Art. 67

(1)Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor ataşa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.

(2)Pentru situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 şi 53, certificatul de concediu medical se va depune la plătitor până cel mai târziu la sfârşitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical.

Angajatorul are dreptul de a refuza justificat plata concediului medical in cazul in care certificatul nu este prezentat in termenul legal, conform prevederilor Ordinului 60/2006, art. 88.

Ordin 60/2006 Art. 88

În înţelesul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:

a)nu se face dovada calităţii de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

b)neîndeplinirea stagiului complet de cotizare, cu excepţiile prevăzute de lege;

c)necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;

d)neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;

e)acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situaţiilor prevăzute de lege;

f)certificate de concediu medical ce depăşesc duratele maxime prevăzute de prezentele norme;

g)amânarea plăţii ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează controlul, de către angajatorul care constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale;

g1)[textul din Art. 88, litera G^1. din capitolul III a fost abrogat la 20-ian-2016 de Art. I, punctul 24. din Ordinul 43/2016]

h)alte situaţii similare temeinic fundamentate.

Cu toate acestea, potrivit prevederilor art. 40 din Oug158/2005, respectiv art. 82 din Ordinul 60/2006 indemnizatiile pot fi solicitate in termen de 90 zile de la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care a fost emis concediul medical.

OUG 158/2005 Art. 40

(1)Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, cu respectarea prevederilor art. 361, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept să le solicite.

si

Ordin 60/2006 Art. 82

Îndemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, erau în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical. 

Tinand cont de faptul ca refuzul nejustificat de plata a contravalorii concediilor medicale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 la 5.000 lei, apreciem ca este prudent sa fie acceptate toate concediile medicale prezentate in termen de 90 zile de la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care a fost emis concediul medical.

Ana-Corina Mitrică
Managing Partner

www.accountess.ro