Ne apropiem cu pași repezi de finalul anului, iar legiuitorul vine pe ultima sută de metri cu reguli noi care se aplică, în acest caz, companiilor multinaționale și entităților autonome cu cifre de afaceri mari. Iată despre ce este vorba:

Prin Ordinul 2048/2022 sunt aduse câteva modificări reglementărilor contabile (Ordinul 1802/2014).

Ordinul transpune prevederile Directivei UE 2021/2.101 care stabilește obligația prezentării de informații privind impozitul pe profit de către anumite entități și sucursale, prevederi care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Noile cerințe de prezentare vizează doar entitățile care se încadrează în criteriul de mărime prevăzut de Directivă și anume, grupurile de multinaționale și anumite entități autonome care depășesc un anumit nivel al cifrei de afaceri nete/al veniturilor, pe parcursul a două exerciții financiare consecutive, în funcție de veniturile consolidate ale grupului sau de veniturile entității autonome.

Mai concret, anumite categorii de companii trebuie să publice un raport anual privind impozitul pe profit începând cu exercițiul financiar 2023. În cazul entităților care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, noile prevederi se aplică de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Ordinul 2048/2022 actualizează OMFP 1802/2014 aducând în primul rând următoarele definiții:

 1. Societatea-mamă finală înseamnă o entitate care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități;
 2. Situații financiare anuale consolidate înseamnă situațiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile și cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entități economice;
 3. Jurisdicție fiscală înseamnă un stat sau o jurisdicție nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce privește impozitul pe profit;
 4. Entitate autonomă înseamnă o entitate care nu face parte dintr-un grup.

 

Concret, entitățile și sucursalele care au obligația de a întocmi, publica și de a asigura accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit sunt:

 1. Societățile-mamă finale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al UE la data de 21.12.2021), astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se va transmite pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.

Obligația de raportare privind impozitul pe profit a societăților-mamă finale nu mai există atunci când cifra de afaceri consolidată a acestora la data bilanțului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

 1. Entitățile autonome a căror cifră de afaceri netă a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale individuale.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se va transmite pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.

O entitate autonomă nu mai face obiectul acestei obligații de raportate atunci când cifra de afaceri netă a acesteia la data bilanțului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

*** Obligația de raportare a informațiilor referitoare la impozitul pe profit nu se aplică entităților sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, își au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală. ***

 1. Filialele mici si mijlocii controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența reglementărilor Ordinului 2048/2022 (acelea care sunt în același stat membru cu filiala, conform precizării de mai sus de la***), atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului sau, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consolidate, cuantumul de 3.700.000.000 lei.

Aceste filiale au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă, în ceea ce privește cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

 1. Sucursalele din România, înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, a căror cifră de afaceri netă a depășit pragul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

Aceste sucursale au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă, în ceea ce privește cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

Obligația nu se mai aplică acestor sucursale în cazul în care un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de către societatea-mamă finală sau de o entitate autonomă care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, în condițiile menționate de Ordin la pct. 592 ind 7 (acest raport este pus la dispoziția publicului, gratuit și într-un format de raportare electronică cu citire automată, pe site-ul internet al respectivei entități raportoare, în cel puțin una dintre limbile oficiale al Uniunii și în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, și prin acest raport se identifică denumirea și sediul social al unei singure filiale care se află sub incidența legislației unui stat membru și care a publicat un raport conform prevederilor pct.592 ind 12 alin 1).

Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat include informații cu privire la toate activitățile entității autonome sau ale societății-mamă finale, inclusiv activitățile tuturor entităților afiliate, consolidate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar în cauză și:

 1. numele societății-mamă finale sau al entității autonome, exercițiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o lista a tuturor filialelor consolidate în situațiile financiare ale societății-mamă finale, pentru exercițiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I si II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
 2. o scurtă descriere a naturii activităților acestora;
 3. numărul de salariați în echivalent normă întreagă;
 4. veniturile, care reprezintă suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepția dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat și a altor venituri similare enumerate la pct. 600;
 5. cuantumul profitului sau pierderii brut(e);
 6. cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce privește profiturile sau pierderile impozabile din exercițiul financiar în cauză de către entități și sucursale, în jurisdicția fiscală relevantă;
 7. cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauză de către entități și sucursale în jurisdicția fiscală relevantă; și cuantumul câștigurilor acumulate la sfârșitul exercițiului financiar în cauză.

Publicarea și accesibilitatea

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit și este pus la dispoziția publicului gratuit, în limba română pe site-ul internet al entității/filialei/entității afiliate/al sucursalei sau filialei care a deschis sucursala.

Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit o au membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere ale societăților-mamă finale, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern sau ale entităților autonome, precum și persoana/persoanele desemnate să efectueze formalitățile de publicitate prevăzute de Directiva (UE) 2017/1132, așa cum este transpusă în legislația națională pentru sucursale, după caz.

Declaraţia auditorului statutar

În cazul în care există obligația auditării situațiilor financiare anuale, raportul de audit stabileşte dacă, pentru exerciţiul financiar anterior exerciţiului financiar pentru care au fost întocmite situaţiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligaţia de a publica un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu prevederile Ordnului 2048/2022 pct. 59212.

Informații similare se aplică și pentru OMFP nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Liliana Vasile
Senior Consultant

Accountess

 

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.

 

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui material sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.