Vă supunem atenției modificarea legislativă adusă Codului fiscal începând cu data de 1 ianuarie 2022 în ceea ce privește regimul fiscal al sponsorizărilor efectuate de către companiile plătitoare de impozit pe profit respectiv impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Noile reguli privind regimul fiscal al sponsorizărilor adoptate prin Legea nr. 322/2021 începând cu 1 ianuarie 2021 sunt:

 

 1. Măsuri speciale și tranzitorii:
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data începerii anului fiscal 2022-2023 în cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, companiile pot diminua impozitul pe profit respectiv impozitul pe veniturile microîntreprinderii cu sumele reprezentând sponsorizare, de la data efectuării sponsorizării,doar dacă aceste sume sunt mai mari decât sumele reportate din anii precedenți.
 • Sponsorizările/actele de mecenat/acordarea de burse private efectuate/înregistrate înainte de data de 1 ianuarie 2022 (data intrării în vigoare a prezentei legi) respectiv înainte de începerea anului fiscal 2022-2023 în cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, și care nu au fost scăzute din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în perioada următoare potrivit termenelor existente la data efectuării sponsorizării, fără a depăşi anul 2028.

 

În concluzie, sponsorizările efectuate după 1 ianuarie 2022 respectiv după începerea anului fiscal 2022-2023, nu se vor mai reporta.  Mai concret, suma ce depășește plafonul maxim admis de codul fiscal, potrivit limitelor menționate mai jos, va fi considerată în continuare cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit fără niciun avantaj suplimentar. Observăm faptul că se continuă reportarea până în anul 2028 inclusiv doar pentru sumele efectuate din sponsorizările înainte de 1 ianuarie 2022 respectiv înainte de începerea anului fiscal modificat.

 

 1. Pentru companiile plătitoare de impozit pe profit:
 • Societățile plătitoare de impozit pe profit scad din impozitul pe profit datorat sponsorizările efectuate la nivelul valorii minime dintre:
 • 0.75% din Cifra de Afaceri, sau
 • 20% din impozitul pe profit datorat.
 • Noutate: Dacă valoarea sponsorizării calculată, potrivit limitelor de mai sus, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, compania poate dispune redirecţionarea sumei neutilizate din impozitul pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit.
 • Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent.
 • Redirecţionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităților nonprofit și unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 • Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Vom reveni cu un newsletter separat în care vom prezenta mai multe detalii legate de procedura privind redirecționarea sumelor.

 

Exemplu: Pentru anul 2022 în urma calcului de impozit pe profit, presupunem că valoarea ce poate fi sponsorizată potrivit limitelor legale este de 2.000 lei.

Societatea a reportat din perioada anterioară o sumă sponsorizată de 900 lei, sumă ce va fi scăzută din sponsorizarea de 2.000 lei.

Diferența rezultată de 1.100 lei (2.000 lei – 900 lei) va putea fi sponsorizată către o entitate nonprofit sau unitate de cult.

Pentru anul 2022 impozitul pe profit va putea fi diminuat cu suma de 2.000 lei (900 lei sponsorizare reportată + 1.100 lei sponsorizare efectuată în anul 2022).

 

Dacă în exemplul de mai sus, sponsorizarea reportată este mai mare de 2.000 lei, aceasta fiind de 2.500 lei, în anul 2022 va putea fi diminuat impozitul cu suma de 2.000 lei (sumă reportată) iar diferența de 500 lei din suma reportată va fi preluată în perioada următoare potrivit termenelor existente la data efectuării sponsorizării, fără a depăşi anul 2028. Sponsorizarea efectuată în plus în anul 2022 va fi cheltuială nedeductibilă la calculul de impozit pe profit și nu va mai putea fi considerată nici credit fiscal.

 

Atentie: Sumele sponsorizate începând cu data de 1 ianuarie 2022 care nu sunt scăzute din impozitul pe profit datorat nu se mai reportează în următorii 7 ani consecutivi.

 

 1. Pentru companiile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor:
 • Microîntreprinderile scad sponsorizările din impozitul pe venit până la nivelul valorii de 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au inregistrat cheltuielile respective.
 • Noutate: Dacă valoarea sponsorizării calculate, potrivit limitei de mai sus, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, compania poate dispune redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenţei astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activităţi de sponsorizare, în termen de 6 luni de la data depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare.
 • Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent.
 • Redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit si unitatile de cult poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 • Verificarea ONG-ului se poate face la adresa: https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/
 • Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Vom reveni cu un newsletter separat în care vom prezenta mai multe detalii legate de procedura privind redirecționarea sumelor.

 

Atentie: Sumele sponsorizate începând cu data de 1 ianuarie 2022 care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat nu se mai reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați.

 

Echipa Accountess